Facebook Twitter Youtube
Podvožnjak Aleja Bologne - Škorpikova

Podvožnjak Aleja Bologne - Škorpikova

Podvožnjak Aleja Bologne - Škorpikova
Na području podvožnjaka Aleja Bologne - Škorpikova u normalnim hidrometeorološkim uvjetima  funkcioniranje sustava odvodnje nije ugroženo te se odvodnja odvija bez poremećaja, a zona depresije podvožnjaka nije ugrožena plavljenjem.  

Do plavljenja podvožnjaka dolazi uslijed pojave ekstremnih oborina u kratkom vremenskom razdoblju, pri čemu se stvara pojačan dotok oborinskih voda sa uzvodnog slivnog područja, a sam sustav postojeće odvodnje nije u mogućnosti prihvatiti i odvesti te iste vode iz zone depresije podvožnjaka, već se one zadržavaju u zoni podvožnjaka.

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. je 2018. godine izvela rekonstrukciju dijela kolektora kroz depresiju podvožnjaka Škorpikova te time osigurala sigurniji tranzit voda kroz podvožnjak. Urbanizacijom grada Zagreba odnosno izgradnjom objekata, kao i uređenjem pristupnih prometnica povećao se dotok otpadnih voda, prvenstveno oborinskih.

U svrhu kvalitetnog rješavanja problematike cjelokupnog područja izrađen je projekt za izgradnju sabirnog kolektora Dubravica, kroz 3 etape.

Tako je 23.04.2019. godine Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. započela izgradnju kolektora Dubravica, I. i III. Etapa, ukupne investicije 17.805.761,95 kuna (bez PDV-a). U I. etapi sabirnog kanala Dubravica izvedeno je 695,00 metara kanala u gradskoj četvrti Podsused-Vrapče gdje se sabirni kanal proteže koridorom Ulice Josipa Lončara dok je u III. Etapi sabirnog kanala Dubravica izgrađeno ukupno 302,00 metra kanala u gradskoj četvrti Podsused – Vrapče, a koji se proteže ulicom Dubravica (od ulice Josipa Lončara do Huzjanove ulice). Izgrađeni kanali ulijevaju se u postojeći kolektor u Kovinskoj ulici.

Okončanjem radova na izgradnji kolektora Dubravica I. i III. etapa ostvario se preduvjet za izvođenje radova na V. etapi. Za izvođenje radova na V. etapi potrebno je osigurati koridor za buduću prometnicu, koja uključuje rješavanje imovinsko – pravnih odnosa.

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. pokrenula je postupak nabave za ugovaranje izvođača radova i stručnog nadzora za izgradnju dijela sabirnog kanala iz V. etape, a koji se proteže Huzjanovom ulicom od ulice Dubravica u duljini 397 m'.

Konačnom izgradnjom V. dionice sabirnog kanala Dubravica preusmjerit će se dio odvodnje uzvodnog sliva podvožnjaka Aleja Bologne-Škorpikova.

Kako bi se omogućila ispravna odvodnja putem javnog kanalizacijskog sustava također je potrebno osim prvih najzagađenijih oborinskih voda prometnice prihvatiti i sanitarne vode objekata koji gravitiraju na predmetne kanale. Novoizgrađenim sabirnim kanalom omogućiti će se provođenje sanacije klizišta Kostanjek te će se otpadne vode putem novoizgrađenog kanala odvest do spoja na kolektor u Kovinskoj ulici.

Nakon izgradnje svih navedenih dionica sabirnog kanala moći će se pristupiti daljnjem rješavanju plavljenja u podvožnjaku Škorpikova, a što se odnosi na izgradnju crpne stanice s retencijskim bazenom, čime će se omogućiti zadržavanje oborinskih voda u retenciji i prepumpavanje istih prema kolektoru Dubravica u Huzjanovoj ulici.

Provedbom svih navedenih aktivnosti ostvarit će se cjelovito rješenje kojim više neće dolaziti do plavljenja podvožnjaka.