Facebook Twitter Youtube
Kvaliteta vode za ljudsku potrošnju

Kvaliteta vode za ljudsku potrošnju

Kvaliteta i zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju u sustavima javne vodoopskrbe Grada Zagreba, Grada Samobora, Grada Svete Nedelje i Općine Stupnik, kojima upravlja Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., nadzire se u skladu s odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (“Narodne novine”, broj 30/23), Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (“Narodne novine”, broj 64/23, 88/23) i Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati građevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (“Narodne novine”, broj 88/23).

Kontrolu kvalitete i zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u cjelokupnom sustavu zahvaćanja, obrade, skladištenja i distribucije do krajnjih potrošača svakodnevno provodi Služba kontrole kvalitete vode Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. prema programu koji je usklađen s Pravilnikom o sanitarno-tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati građevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (“Narodne novine”, broj 88/23). Program ispitivanja obuhvaća ispitivanje neobrađene vode iz zdenaca i kaptažnih vodozahvata, obrađene vode prije isporuke potrošačima te vode za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnoj mreži i vodospremama. Mjesta uzorkovanja, vrste i opseg analiza te dinamika uzorkovanja definirani su na temelju procjene rizika i upravljanja rizikom za sustave opskrbe kojima upravlja Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

Služba kontrole kvalitete vode provodi fizikalno-kemijska, kemijska i mikrobiološka ispitivanja te određuje sljedeće parametre:
  • fizikalno-kemijske i kemijske parametre: temperatura vode, slobodni rezidualni klor, klor dioksid, boja, mutnoća, miris, okus, otopljeni kisik, zasićenost kisikom, koncentracija vodikovih iona, vodljivost, fluorid, klorid, nitrat, sulfat, fosfati, nitrit, klorit, klorat, NPOC, utrošak KMnO4, cijanid, fenoli, silikati, detergenti anionski, amonij, p-alkalitet, m-alkalitet, p-aciditet, m-aciditet, slobodni CO2, ukupna tvrdoća, kalcijeva tvrdoća, magnezijeva tvrdoća, karbonatna tvrdoća, nekarbonatna tvrdoća, hidrogenkarbonati, ukupni sušeni ostatak kod 105°C, ukupni žareni ostatak kod 550°C, natrij, kalij, kalcij, magnezij, željezo, mangan, olovo, bakar, cink, kadmij, nikal, krom, aluminij, barij, bor, berilij, kobalt, srebro, vanadij, živa, arsen, antimon, kloroform, 1,1,1-trikloretan, tetraklorugljik, 1,1,2-trikloreten, 1,1,2,2-tetrakloreten, bromdiklormetan, dibromklormetan, bromoform, prometon, atrazin, simazin, propazin, prometrin, ametrin, terbutrin, alfa-HCH, beta-HCH, lindan, delta-HCH, endrin, dieldrin, p,p-DDE, p,p-DDD, p,p-DDT, heptaklor, aldrin, endosulfan I, endosulfan II, antracen, benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perilen, indeno(1,2,3-cd)piren, fluoranten, benzen, toluen, etilbenzen, o-ksilen, m+p-ksilen i stiren
  • mikrobiološke parametre: koliformne bakterije, Escherichia coli, crijevne enterokoke, broj kolonija na temperaturi od 22°C, broj kolonija na temperaturi od 36°C i Pseudomonas aeruginosa. 

Rezultati ispitivanja vode za ljudsku potrošnju u zonama opskrbe, koje Služba kontrole kvalitete vode provodi u okviru sustava samokontrole, objavljuju se na mrežnoj stranici Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. (www.vio.hr). Podatci o zonama opskrbe, naseljima koja se opskrbljuju unutar zone opskrbe te vodocrpilištima i izvorištima koja se koriste za opskrbu zona prikazani su u Tablici 1.
 
Kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u sustavima sustavima javne vodoopskrbe Grada Zagreba, Grada Samobora, Grada Svete Nedelje i Općine Stupnik, osim Službe kontrole kvalitete vode Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., provode i nadležni zavodi za javno zdravstvo u okviru državnog monitoringa. 
 
Državni monitoring zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju iz sustava javne vodoopskrbe Grada Zagreba provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” prema programu koji se izrađuje u suradnji Odjela za zdravstvenu ekologiju Gradskog ureda za zdravstvo i Odjela za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”. Monitoring se provodi kontinuirano tijekom cijele godine u svim gradskim četvrtima, a uzorkovanja se provode na zbirnim hidrantima vodocrpilišta, slavinama javnih objekata i javnim slavinama. 
 
Državni monitoring zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju iz sustava javne vodoopskrbe Grada Samobora, Grada Svete Nedelje i Općine Stupnik, kojima upravlja Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. na području Zagrebačke županije, provodi Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije. Monitoring se provodi kontinuirano tijekom cijele godine, a uzorkovanja se provode na slavinama javnih objekata i javnim slavinama. 
 
Parametri, vrste i opseg analiza te broj potrebnih uzoraka vode za ljudsku potrošnju u svrhu ispitivanja njezine zdravstvene ispravnosti u okviru državnog monitoringa definirani su Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (“Narodne novine”, broj 64/23, 88/23). Pravilnik propisuje određivanje parametara skupine A i parametara skupine B. Svrha monitoringa vode za ljudsku potrošnju na parametre skupine A je dobivanje osnovnih podataka o parametrima sukladnosti vode za ljudsku potrošnju te podataka o učinkovitosti obrade vode. Svrha monitoringa vode za ljudsku potrošnju na parametre skupine B je dobivanje svih podataka o parametrima sukladnosti vode za ljudsku potrošnju.
 
Rezultati državnog monitoringa vode za ljudsku potrošnju za sustave opskrbe kojima upravlja Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. objavljuju se na mrežnoj stranici Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. (www.vio.hr). 
 
Zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju ocjenjuje se prema kriterijima Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (“Narodne novine”, broj 64/23, 88/23) koji propisuje maksimalno dopuštene koncentracije (MDK) za parametre sukladnosti vode za ljudsku potrošnju.  

Tablica 1. Podatci o zonama opskrbe, naseljima koja se opskrbljuju unutar zone opskrbe te vodocrpilištima i izvorištima koja se koriste za opskrbu zona
ZONA OPSKRBE NASELJA KOJA SE OPSKRBLJUJE VODOCRPILIŠTE/IZVORIŠTE
ZO ZAGREB - SJEVER Gornji Grad - Medveščak, Gornja Dubrava, Šimunčevec, Podsljeme, Sljeme, Maksimir Mala Mlaka, Zapruđe, Sašnak, Jelenske Vodice
ZO ZAGREB - JUG Botinec, Buzin, Donji Čehi, Goli Breg, Gornji Čehi, Grančari, Hrašće Turopoljsko, Mala Mlaka, Odra, Odranski Obrež, Strmec, Veliko Polje, Zadvorsko, Donji Grad, Trnje, Trešnjevka-jug, Trešnjevka-sjever, Novi Zagreb-zapad Mala Mlaka, Zapruđe
ZO ZAGREB - ISTOK Adamovec, Belovar, Blaguša, Budenec, Cerje, Dobrodol, Drenčec, Dumovec, Đurđekovec, Gajec, Glavnica Donja, Glavnica Gornja, Glavničica, Goranec, Ivanja Reka, Jesenovec, Kašina, Kašinska Sopnica, Kučilovina, Lužan, Markovo Polje, Moravče, Paruževina, Popovec, Prekvršje, Prepuštovec, Sesvete, Soblinec, Šašinovec, Vugrovec, Vugrovec Gornji, Vurnovec, Žerjavinec Petruševec, Sašnak, Kosnica
ZO ZAGREB - JUGOISTOK Novi Zagreb-istok, Peščenica-Žitnjak, Donja Dubrava Petruševec, Sašnak
ZO ZAGREB - ZAPAD Črnomerec, Podsused-Vrapče, Stenjevec Srmec, Mala Mlaka
ZO SLAPNICA Falašćak, Galgovo, Kladje, Konšćica, Lug Samoborski, Mala Jazbina, Mala Rakovica, Molvice, Samobor, Slavagora, Smerovišće, Sveti Martin pod Okićem, Vrhovčak Slapnica - Lipovec
ZO STRMEC Bestovje, Bobovica, Bregana, Brebernica, Brezovica, Breganica, Brezje, Celine Samoborske, Domaslovec, Demerje, Desprim,  Donji Dragonožec, Donji Trpuci, Donji Stupnik, Drežnik Brezovički, Farkaševec Samoborski, Gornji Dragonožec, Gornji Stupnik, Gornji Trpuci, Gradna, Havidić Selo, Horvati, Hrastina Samoborska, Hrvatski Leskovac,  Hudi Bitek, Jagnjić Dol, Ježdovec, Kalinovica, Kerestinec, Klokočevec Samoborski, Kupinečki Kraljevec, Lipnica,  Lučko, Mala Gorica, Medsave, Novaki, Orešje, Podvrh, Rakitje, Rakov Potok, Samoborski Otok, Savršćak, Srebrnjak, Strmec Samoborski , Stupnički Obrež, Starjak, Sveta Nedelja, Svetonedeljski Breg, Vrbovec Samoborski, Žitarka Strmec, Bregana
ZO BEDER - JAVOREK Beder, Javorek Škrobotnik
ZO MANJA VAS - CERJE Cerje Samoborsko, Kotari, Manja Vas Bukovje
ZO NORŠIĆ SELO Jarušje, Noršić Selo Noršić Selo
ZO STOJDRAGA Stojdraga Reka
ZO RUDE - BRASLOVJE Rude, Braslovje Braslovje

 


REZULTATI SAMOKONTROLE


REZULTATI DRŽAVNOG MONITORINGA