Facebook Twitter Youtube
Kvaliteta vode za ljudsku potrošnju

Kvaliteta vode za ljudsku potrošnju

Kvaliteta i zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju u sustavima javne vodoopskrbe Grada Zagreba, Grada Samobora, Grada Svete Nedelje i Općine Stupnik, kojima upravlja Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., nadzire se u skladu s  važećom zakonskom regulativom, „Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju" (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20) i „Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe“ (NN 125/17).

„Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju" (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20) uređuje se zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju, obveze pravnih osoba koje obavljaju opskrbu vodom za ljudsku potrošnju u Republici Hrvatskoj, načini postupanja i izvještavanja u slučaju odstupanja od parametara za provjeru sukladnosti vode za ljudsku potrošnju, monitoring i druge službene kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju i njihovo financiranje, a u cilju zaštite ljudskog zdravlja od nepovoljnih utjecaja bilo kojeg onečišćenja vode za ljudsku potrošnju i osiguravanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na području Republike Hrvatske te nadležna tijela za provedbu Zakona.

Voda za ljudsku potrošnju mora ispunjavati parametre za provjeru sukladnosti vode za ljudsku potrošnju propisane „Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe“ (NN 125/17).  
Zdravstveno ispravnom vodom za ljudsku potrošnju smatra se voda koja:
 • ne sadrži mikroorganizme, parazite i njihove razvojne oblike u broju koji predstavlja potencijalnu opasnost za zdravlje ljudi
 • ne sadrži štetne tvari u koncentracijama koje same ili zajedno s drugim tvarima predstavljaju potencijalnu opasnost za zdravlje ljudi
 • ne prelazi vrijednosti parametara zdravstvene ispravnosti vode propisane Pravilnikom (NN 125/17).

Kontrola kvalitete i zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u sustavima javne vodoopskrbe Grada Zagreba, Grada Samobora, Grada Svete Nedelje i Općine Stupnik, kojima upravlja Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., provodi se na sljedećim razinama:
 • interna kontrola (samokontrola) koju svakodnevno provodi Služba kontrole kvalitete vode Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o.
 • vanjska kontrola (monitoring) koji provode Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije na području svoje mjesne nadležnosti.


INTERNA KONTROLA

Internu kontrolu kvalitete i zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u sustavima javne vodoopskrbe Grada Zagreba, Grada Samobora, Grada Svete Nedelje i Općine Stupnik provodi Služba kontrole kvalitete vode Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. temeljem Plana uzorkovanja kojim su određene točke uzorkovanja, vrste i obim analiza te učestalost uzorkovanja vode sukladno uspostavljenom HACCP sustavu samokontrole zdravstvene ispravnosti vode. Kontrola kvalitete vode se provodi u svim fazama procesa vodoopskrbe kako bi se omogućilo pravovremeno poduzimanje radnji i postupaka koji su ključni za osiguranje zdravstvene ispravnosti vode. Pored analiza sirove vode izvorišta (zdenci vodocrpilišta, kaptažni vodozahvati) i vode nakon procesa obrade, odnosno dezinfekcije te analiza vode za ljudsku potrošnju u distribucijskoj mreži, Služba provodi i analize podzemne vode na priljevnim područjima izvorišta, kao i analize vode iz novoizgrađenih cjevovoda i ostalih vodoopskrbnih objekata te autocisterni koje se koriste za distribuciju vode za piće. Svakodnevnim ispitivanjem dobivaju se podaci o kvaliteti podzemne vode na priljevnim područjima izvorišta, kvaliteti sirove vode izvorišta, učinkovitosti rada postrojenja za obradu i dezinfekciju vode te kvaliteti i zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u distribucijskoj mreži.   

Služba kontrole kvalitete vode provodi terenska i laboratorijska ispitivanja voda sukladno važećim propisima i standardiziranim metodama. U laboratorijima Službe provode se fizikalno-kemijska, kemijska i mikrobiološka ispitivanja te se određuju sljedeći parametri:
 • osnovni fizikalno-kemijski parametri (boja, mutnoća, miris, okus, pH, vodljivost, oksidativnost, tvrdoća, ioni i sl.);
 • metali (Na, K, Fe, Mn, Pb, Al, Ag, B, Ba, Be, Ca, Mg, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Se, V, Zn, Hg, As i Sb);
 • lakohlapljivi halogenirani uglikovodici;
 • aromatski ugljikovodici (BTEX);
 • ukupni, otopljeni i nehlapljivi organski ugljik;
 • organoklorirani i triazinski pesticidi;
 • policiklički aromatski ugljikovodici;
 • fenoli;
 • cijanidi;
 • silikati;
 • anionski detergenti;
 • mikrobiološki parametri (ukupni koliformi, fekalni koliformi, E. coli, enterokoki, broj kolonija na 22°i 36°C, Pseudomonas aeruginosa).

Rezultati interne kontrole objavljuju se na službenoj stranici Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. (www.vio.hr).


VANJSKA KONTROLA

Monitoring vode za ljudsku potrošnju iz sustava javne vodoopskrbe Grada Zagreba provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” prema programu koji se izrađuje u suradnji Odjela za zdravstvenu ekologiju Gradskog ureda za zdravstvo i Odjela za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”. Monitoring se provodi kontinuirano tijekom cijele godine u svim gradskim četvrtima, a uzorkovanja se provode na zbirnim hidrantima vodocrpilišta, hidrantima razvodne mreže, vodospremama i slavinama javnih objekata.  

Monitoring vode za ljudsku potrošnju iz sustava javne vodoopskrbe Grada Samobora, Grada Svete Nedelje i Općine Stupnik, kojima upravlja Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. na području Zagrebačke županije, provodi Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije. Monitoring se provodi kontinuirano tijekom cijele godine, a uzorkovanja se provode na slavinama javnih objekata.  

Parametri, vrste i opseg analiza uzoraka vode za ljudsku potrošnju koji se prate u monitoringu vode za ljudsku potrošnju definirani su „Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe“ (NN 125/17). Pravilnik propisuje određivanje parametara skupine A i parametara skupine B. Svrha monitoringa vode za ljudsku potrošnju na parametre skupine A je dobivanje osnovnih podataka o senzorskim, fizikalnim, kemijskim i mikrobiološkim parametrima sukladnosti vode za ljudsku potrošnju te podataka o učinkovitosti prerade vode za ljudsku potrošnju. Svrha monitoringa vode za ljudsku potrošnju na parametre skupine B je dobivanje svih podataka o parametrima provjere sukladnosti vode za ljudsku potrošnju.

Rezultati monitoringa vode za ljudsku potrošnju na parametre skupine B se objavljuju na službenoj stranici Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. (www.vio.hr).

Uz monitoring zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u distribucijskoj mreži, provodi se jedan puta godišnje i propisani monitoring sirove (neprerađene) vode izvorišta (vodocrpilišta, kaptažni vodozahvati) na parametre skupine B propisane Pravilnikom (NN 125/17).

Zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju ocjenjuje se prema kriterijima Pravilnika (NN 125/17) koji propisuje maksimalno dopuštene koncentracije (MDK) za parametre sukladnosti vode za ljudsku potrošnju.  

Rezultati kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u sustavima javne vodoopskrbe Grada Zagreba, Grada Samobora, Grada Svete Nedelje i Općine Stupnik, kojima upravlja Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., a koju svakodnevno provodi Služba kontrole kvalitete vode Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., kao i rezultati monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju koji provode Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije, potvrđuju da je voda za ljudsku potrošnju u sustavima javne vodoopskrbe Grada Zagreba, Grada Samobora, Grada Svete Nedelje i Općine Stupnik, kojima upravlja Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., zdravstveno ispravna prema propisanim uvjetima “Zakona o vodi za ljudsku potrošnju” (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20) i „Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe“ (NN 125/17).  

REZULTATI INTERNE KONTROLE  

REZULTATI VANJSKE KONTROLE