Facebook Twitter Youtube
ISO 17025
Akreditacija Laboratoriju Tehnološke službe odvodnje (Sektora odvodnje u ViO) normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Laboratorij Tehnološke službe odvodnje (Sektor odvodnje, Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.) akreditirani je ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj Br./No.: 1531, Klasa/Ref. No.: 383-02/21-30/012, Urbroj/Id.No.: 569-02/7-23-4.