Facebook Twitter Youtube
Ugradnja internih vodomjera

Ugradnja internih vodomjera

Sukladno Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/13) i Odlukom o izmjenama i dopunama Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga od 12.12.2014. godine ugradnju internih vodomjera u stare zgrade ne izvodi Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. (dalje u tekstu: Isporučitelj), već  privatni poduzetnici koje izabiru suvlasnici zasebnih cjelina na tržištu.

Očitanje internih vodomjera se u pravilu izvodi daljinskim putem te ukoliko zgrada nema glavni vodomjer primjeren za daljinsko očitanje, u sklopu postupka ugradnje internih vodomjera, na zahtjev suvlasnika zgrade Isporučitelj će izvršiti zamjenu glavnog vodomjera vodomjerom primjerenim za daljinsko očitanje.

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. ima obvezu svakih 5 godina promijeniti glavni vodomjer u stambenim zgradama. Ukoliko stambena zgrada ima potrebu zamjene glavnog vodomjera radi uvođenja impulsnih vodomjera u stanove, predstavnik stanara mora podnijeti zahtjev u Vodoopskrbu i odvodnju d.o.o. za zamjenu glavnog vodomjera koji će biti kompatibilan sa daljinskim očitanjem.
Ukoliko glavni vodomjer nije u Planu za redovnu izmjenu naplaćuje se rad na izmjeni vodomjera.

Suvlasnici su dužni sklopiti međuvlasnički ugovor, kojega trebaju odobriti vlasnici s najmanje 51% udjela u vlasništvu zgrade. Međuvlasničkim ugovorom uređuju se odnosi vezani uz raspodjelu potrošene vode na temelju očitanja internih vodomjera ugrađenih u zasebne cjeline (stan, poslovni prostor), a osobito obzirom na:
  • određivanje pravne osobe (privatnog poduzetnika) koja će izvršiti ugradbu internih vodomjera u zasebne cjeline i u ovjernom razdoblju vršiti održavanje vodomjera i opreme za očitanje, ukoliko je ista ugrađena,
  • imenovanje ovlaštenika za raspodjelu vode. Ovlaštenik može biti pravna osoba koja je ugradila vodomjere, kao i druga pravna ili fizička osoba (upravitelj zgrade, predstavnik suvlasnika),
  • način raspodjele vode za zasebne jedinice koje neće imati ugrađene vodomjere.

Korisnici s pravnom osobom za ugradbu vodomjera sklapaju ugovor o ugradbi i održavanju vodomjera i pripadajuće opreme za daljinsko očitanje, a s ovlaštenikom za očitanje sklapaju ugovor o vršenju raspodjele vode na temelju očitanja glavnog i internih vodomjera. Da bi se raspodjela vode putem ugrađenih internih vodomjera mogla početi provoditi, dovoljno je da interni vodomjer bude ugrađen u samo jedan stan ili poslovni prostor.

Ovlaštenik za raspodjelu vode očitava glavni i ugrađene interne vodomjere, provodi raspodjelu vode i Isporučitelju u elektronskom obliku dostavlja podatke za obračun potrošnje svih zasebnih cjelina potrošača vode u zgradi, bez obzira imaju li ugrađene interne vodomjere ili ne. Jedna zgrada može imati samo jednog ovlaštenika za raspodjelu vode i Isporučitelj neće priznavati individualne dojave o potrošnji vode korisnika usluge.

Predstavnik suvlasnika ili ovlaštenik za raspodjelu vode dužni su Isporučitelju dostaviti:
  • primjerak međuvlasničkog ugovora, uz popisnu listu iz koje će biti vidljivo da je isti odobren od 51% suvlasnika
  • primjerak ugovora o ugradbi i održavanju vodomjera i pripadajuće opreme za daljinsko očitanje i ugovor o vršenju raspodjele vode na temelju očitanja glavnog i internih vodomjera, tabelu suvlasničkih udjela svih korisnika usluga