Facebook Twitter Youtube
Pražnjenje sabirnih i septičkih jama

Pražnjenje sabirnih i septičkih jama

Odredbom čl. 3. st. 1. točka 4. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj 66/19; dalje: Zakon o vodnim uslugama) propisano je da je javna odvodnja djelatnost skupljanja komunalnih otpadnih voda, njihova pročišćavanja i ispuštanja u prirodni prijamnik putem građevina za javnu odvodnju te upravljanje tim građevinama. Javna odvodnja je i djelatnost pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje, što uključuje i pražnjenje i odvoz mulja iz malih sanitarnih uređaja. 

Sukladno čl. 4. st. 1. toč. 23. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 66/19, 84/21 i 47/23) individualni sustav odvodnje je tehnički i tehnološki povezan skup građevina, vodova i opreme za odvodnju i pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda iz jednog ili više kućanstava i/ili jednog ili više poslovnih prostora, koji nisu priključeni na sustav javne odvodnje; individualni sustavi odvodnje osobito uključuju odvodne kanale, sabirne jame, male sanitarne uređaje, uređaje za pročišćavanje industrijskih otpadnih voda, ispuste, kućne vodove i dr.

Odredbom čl. 11. st. 1. Zakona o vodnim uslugama, djelatnost vodnih usluga obavljaju javni isporučitelji vodnih usluga. 

Sukladno čl. 79. st. 2. Zakona o vodama vlasnici odnosno drugi zakoniti posjednici individualnih sustava odvodnje dužni su ih prazniti putem isporučitelja vodne usluge ili putem koncesionara i pod nadzorom vodnoga redara u skladu sa zakonom kojim se uređuju vodne usluge.

S obzirom da koncesijom nije dano pravo pružanja usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje, javni isporučitelj je sukladno Zakonu o vodama i Zakonu o vodnim uslugama jedini ovlašten vršiti navedenu uslugu. 

Od 1.5.2024. godine uslugu pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje vrši javni isporučitelj VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

Uslugu pražnjenja potrebno je zatražiti putem obrasca:

 

Ispunjen zahtjev potrebno je predati:
  • putem e-maila: vio.jame@zgh.hr
  • osobno u pisarnicu na lokaciji Folnegovićeva 1, 10 000 Zagreb

Uslugu pražnjenja možete zatražiti i pozivom na broj 01 6163 555 uz uvjet dostave gore navedenog obrasca. 

CIJENA USLUGE PRAŽNJENJA SABIRNIH I SEPTIČKIH JAMA, EURO/sat
IZNOS PDV (13 %) UKUPNO
103,79 €  13,49 € 117,28 €


Grad Zagreb pokrenuo je postupak javnog savjetovanja za donošenje Odluke o podmirivanju troškova javne usluge crpljenja, pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama sukladno kojoj će sve fizičke osobe koje podnesu zahtjev nakon 1. svibnja 2024. imati pravo na besplatno crpljenje, pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama na području Grada Zagreba.

Trgovačko društvo Vodoopskrba i odvodnja će nakon usvajanja Odluke na Gradskoj skupštini, račune za navedenu uslugu izvršenu  na zahtjev fizičkih osoba podnesen nakon 1. svibnja izdati Gradu Zagrebu.