Facebook Twitter Youtube
Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegovićeva 1, 10000 Zagreb, OIB: 83416546499, Tel: 01 6163 000, Faks: 01 6163 100 kao voditelj obrade, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679), je odgovorna za obradu Vaših osobnih podataka.

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. sa svim svojim voditeljima organizacijskih dijelova i zaposlenicima opredijeljena je na provedbu obveze zaštite osobnih podataka ispitanika temeljem Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018, drugih zakona na temelju izvršavanja službene ovlasti voditelja obrade i odredbama UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.
 
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. prepoznaje važnost zaštite privatnosti, sigurnosti i zaštite podataka za ispitanike stoga je naš cilj provesti zaštitu njihovih osobnih podataka za sve njih te implementirati sustav koji će to omogućiti.
Svrha prikupljanja osobnih podataka od ispitanika temelji se na odrednicama zakona ili na privoli ispitanika. O svim podatcima koje dobijemo iz drugih izvora redovito se obavještava ispitanik pa ukoliko su isti potrebni za daljnju obradu zatražit će se privola ispitanika. Ispitanik uvijek može povući privolu o obradi njegovih podataka u određenoj zbirci. Također može zatražiti brisanje podataka koristeći princip zaborava osobnog podatka.
Prikupljeni podatci ispitanika čuvaju se na primjeren način u skladu sa zakonom osiguravajući organizacijske, tehničke i programske mjere zaštite u skladu sa njihovom povjerljivosti. Svi podatci moraju biti zaštićeni od gubitka, uništenja, mijenjanja/krivotvorenja, manipulacije i nedozvoljenog pristupa, kao i od nedozvoljenog razotkrivanja. Prikupljeni podatci neće se prenositi trećim osobama bez zakonskog utemeljenja ili izričitog dopuštenja ispitanika. Više o Politici zaštite osobnih podataka našeg Društva možete vidjeti na poveznici.
 
U Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o. privatnost pojedinaca će se uvijek poštivati u skladu s zakonima, Općom uredbom EU i organizacijskim načelima privatnosti utvrđenim Politikom privatnosti. Osobni podatci zaposlenika i interesnih partnera sa kojima raspolažemo ne smiju se staviti na raspolaganje trećim pravnim i fizičkim osobama bez pristanka ispitanika. O svakoj eventualnoj pogrešci u zaštiti osobnih podataka bit će obaviješten ispitanik i AZOP, a Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. će poduzeti sve raspoložive mjere da se smanji negativni učinak po ispitanika. 
Svi zaposlenici u Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o. koji na bilo koji način dolaze u kontakt s podatcima ispitanika upoznati su sa svim pravilima zaštite privatnosti pojedinca, a imaju obvezu potpisati Izjavu o tajnosti u kojoj se obvezuju na odgovornost u slučaju njihovog doprinosa povredi podataka ispitanika. Više o Politici privatnosti možete vidjeti na poveznici.
 
Pri prikupljanju i obradi osobnih podataka od ispitanika Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. postupa na pošten i transparentan način. Podatci se prikupljaju samo onda ako je utvrđena njihova svrha. Posebno se vodi računa o očuvanju originalnosti podataka i ispunjenju zahtjeva svakog ispitanika u vezi s njihovim raspolaganjem. Uvažavaju se svi opravdani zahtjevi oko ispravka i brisanja podataka te povlačenja privole od strane ispitanika. Osiguravaju se mogućnosti pristupa ispitanika podatcima koje se obrađuju. Voditelj obrade i predstavnik voditelja obrade, vodi evidenciju aktivnosti obrade za koje je odgovoran. Voditelj obrade prihvaća svu odgovornost za eventualne nepravilnosti pri prikupljanju, obradi, pohranjivanju i ustupanju osobnih podataka ispitanika.
 
Legitimni je interes voditelja obrade da u skladu s Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018, drugih zakona na temelju izvršavanja službene ovlasti voditelja obrade i odredbama UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka raspolaže podatcima ispitanik u posebnim kontekstima. Pri obradi i korištenju podataka ispitanika izvan konteksta zakona i dane privole voditelj obrade će zatražiti posebnu privolu ispitanika. 
Osobni podatci se prikupljaju u skladu s Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018, drugih zakona na temelju izvršavanja službene ovlasti voditelja obrade i UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, drugim zakonima na temelju izvršavanja službene ovlasti voditelja obrade i na osnovu privole ispitanika.
 
Ispitanik uz uvjete propisane Općom uredbom o zaštiti podataka ima sljedeća prava u vezi s obradom osobnih podataka koji se odnose na njega:
 
  • pravo na pristup - pravo na dobivanje informacije o tome obrađujemo li njegove osobne podatke te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podatcima i informacije, među ostalim, o obrađenim osobnim podatcima, o svrsi obrade, roku pohrane, iznošenju u treće zemlje i dr.
  • pravo na ispravak - pravo na ispravak netočnih osobnih podataka te uzimajući u obzir svrhe obrade ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke
  • pravo na brisanje („pravo na zaborav“) - pravo na brisanje osobnih podataka koji se odnose na ispitanika ako, među ostalima, osobni podatci više nisu nužni u odnosu na svrhu za koju se prikupljeni ili na drugi način obrađeni, ako ispitanik povuče privolu za obradu ili ako ne postoji druga pravna osnova za obradu, ako su osobni podatci ispitanika nezakonito obrađeni, ako se osobni podatci moraju brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države RH. Ovo pravo ima ograničenja pa se ne može primijeniti ako je obrada osobnih podataka ispitanika nužna radi postavljanja, ostavrivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili radi poštivanja pravne obveze našeg Društva kojom se zahtijeva obrada prema propisima koji nas obvezuju
  • pravo na ograničenje obrade - ispitanik ima pravo od našeg Društva kao voditelja obrade zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka koji se odnose na njega ako osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka; obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove obrade; voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
  • pravo na prigovor - pravo na protivljenje obradi osobnih podataka koji se odnose na ispitanika i koje naše Društvo obrađuje na temelju legitimnog interesa, uključujući i profiliranje. U tom slučaju naše Društvo može obrađivati osobne podatke ispitanika isključivo ako dokaže da legitimni interesi Društva za obradu nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi uspostavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
  • pravo na povlačenje privole - ako se obrada podataka temelji na privoli ispitanika isti ima pravo u svakom trenutku, u potpunosti i djelomice, povući svoju privolu i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka koji se odnose na njega. Povlačenje privole možete osobno, putem pošte na adresu sjedišta Društva, Folnegovićeva 1, 10000 Zagreb,  ili e-poštom na adresu viozastita.osobnihpodataka@zgh.hr.

Za ostvarivanje svojih prava u vezi s obradom osobnih podataka ispitanici se mogu obratiti našem službeniku za zaštitu osobnih podataka.
 
Kontakt podatci službenika za zaštitu osobnih podataka Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
 
Adresa: Folnegovićeva 1, 10000 Zagreb
 
Kako bi naše Društvo moglo postupiti po zahtjevu ispitanika za ostvarivanjem prava imamo pravo od ispitanika zatražiti dodatne informacije radi potvrđivanja Vašeg identiteta. Ako identitet ispitanika nije moguće utvrditi, naše Društvo ima pravo odbiti postupiti po zahtjevu ispitanika. Ako su zahtjevi ispitanika za ostvarivanjem prava očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihova učestalog ponavljanja, naše Društvo ima pravo naplatiti razumnu naknadu od ispitanika ili odbiti postupiti po zahtjevu.
Ispitanik koji smatra da obrada njegovih osobnih podataka nije u skladu s propisma o zaštiti osobnih podataka, ima pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu. 
 
U Republici Hrvatskoj nadzorno tijelo je Agencija za zaštitu osobnih podataka 
 
Adresa: Martićeva 14, 10 000 Zagreb
Faks: 01 4609 099
E-mail: azop@azop.hr
 
Predlažemo ispitaniku, odnosno njegovom zakonskom zastupniku, da prije podnošenja zahtjeva za utvrđivanje povrede prava kontaktira našeg službenika za zaštitu osobnih podataka radi razjašnjena spornih pitanja.

Svoja prava možete ostvariti putem obrazaca: