Facebook Twitter Youtube
Kvar na internim instalacijama

Kvar na internim instalacijama

Djelatnost javne vodoopskrbe i odvodnje uključuje prava i obveze javnog isporučitelja i korisnika usluge koje su definirane važećim zakonskim propisima i Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga.

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. kao javni isporučitelj vodnih usluga nadležna je za održavanje i popravak javnog dijela vodoopskrbne mreže te se isto obavlja na teret javnog isporučitelja.

Kada se radi o kvaru na internom dijelu instalacije, korisnik je dužan sanirati kvar. Nadležnost nad internom instalacijom definirana je Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga, člankom 9.:

(1) Sklapanjem ugovora o priključenju korisnik usluge pristaje na prijenos vodoopskrbnoga priključka i priključka na mrežu javne odvodnje u vlasništvo Isporučitelja bez naknade.
(2) Korisnik usluge dužan je održavati u stanju funkcionalne ispravnosti vodovodnu instalaciju od zapornog uređaja iza glavnog vodomjera te vodomjerno okno, kao i instalacije i uređaje odvodnje koje čine internu kanalsku mrežu uključivo kontrolno okno (u daljem tekstu: interna instalacija).
(3) Isporučitelj daje tehničke podatke potrebne za hidraulički proračun i projekt vodovodne instalacije,  te  tehničke  podatke  potrebne  za  projektiranje  javne  mreže  odvodnje  i  u  svom  rješenju odlučuje principijelno može li se priključak izvesti.
(4)  Vlasnici  nekretnina  spajanjem  s  javnom  vodoopskrbnom  mrežom,  odnosno  mrežom odvodnje, preuzimaju bez posebne izjave obvezu da će svoje interne instalacije držati u redu i da će se pridržavati propisa ovih Uvjeta.


Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obračun isporučenih vodnih usluga vrši u skladu sa očitanim ili procjenjenim stanjem na vodomjeru te nije dužna izvršiti otpis dugovanja koje je nastalo kao posljedica povećane potrošnje uslijed kvara na internom dijelu instalacija.


MOLIMO SVE KORISNIKE USLUGA DA VODE BRIGU O INTERNIM INSTALACIJAMA KAKO NE BI DOLAZILO DO POVEĆANE POTROŠNJE VODE USLIJED KVAROVA.