Facebook Twitter Youtube
Kvaliteta otpadne vode

Kvaliteta otpadne vode

Kvaliteta otpadne vode
Kvaliteta otpadnih voda aglomeracije Zagreb prati se svakodnevno u Tehnološkoj službi odvodnje, Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o.

Vodopravnom dozvolom definirane su obveze Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., odnosno mjesta uzorkovanja, pokazatelji koje pratimo i dinamika, odnosno broj uzoraka na pojedinoj lokaciji. Prema našoj Vodopravnoj dozvoli, pratimo količinu i kvalitetu otpadnih voda na ulazima otpadnih voda gradskih naselja u površinske vode.

Iz rezultata analiza možemo reći da je kvaliteta otpadnih voda koje pratimo sukladna s uvjetima o MDK vrijednostima iz Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda za sustav javne odvodnje, odnosno kvaliteti komunalnih otpadnih voda.

Laboratorij Tehnološke službe odvodnje (Sektor odvodnje, Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.) akreditirani je ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj Br./No.: 1531, Klasa/Ref. No.: 383-02/21-30/012, Urbroj/Id.No.: 569-02/7-23-4.