Facebook Twitter Youtube
Kvaliteta otpadne vode

Kvaliteta otpadne vode

Kvaliteta otpadne vode
Kvaliteta otpadnih voda aglomeracije Zagreb prati se svakodnevno u Tehnološkoj službi odvodnje, Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o.

Vodopravnom dozvolom definirane su obveze Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., odnosno mjesta uzorkovanja, pokazatelji koje pratimo i dinamika, odnosno broj uzoraka na pojedinoj lokaciji. Prema našoj Vodopravnoj dozvoli, pratimo količinu i kvalitetu otpadnih voda na ulazima otpadnih voda gradskih naselja u površinske vode.

Iz rezultata analiza možemo reći da je kvaliteta otpadnih voda koje pratimo sukladna s uvjetima o MDK vrijednostima iz Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda za sustav javne odvodnje, odnosno kvaliteti komunalnih otpadnih voda.

Laboratoriju Tehnološke službe odvodnje (Sektora odvodnje u ViO) Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) 02.06.2016. izdala je Potvrdu o akreditaciji (Br./No.: 1531, Klasa/Ref. No.: 383-02/15-30/023, Urbroj/Id.No.: 569-02/11-16-21) za ispitivanje otpadnih voda sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007. Izdavanjem navedene akreditacije uspješno je okončan zahtjevan postupak potvrđivanja najviše razine kompetencija za ispitivanje otpadnih voda pod kontinuiranim vanjskim neovisnim nadzorom ocjenitelja iz HAA.