Facebook Twitter Youtube
Izgradnja spoja sustava odvodnje Sesvete - istok na CUPOV Grada Zagreba
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je izgradnja spoja sustava odvodnje Sesvete - istok na CUPOV Grada Zagreba. Projektom je planirana izgradnja transportnog kolektora duljine oko 12.500 m, 8 rasteretnih objekata – retencijskih bazena s pripadajućim ispustima preljevnih voda u vodotoke  te crpnih stanica CS 1, CS 2 i CS Popovec.  Realizacijom projekta , uz predviđene rekonstrukcije postojeće i dogradnju nove kanalizacijske mreže koja će s već izgrađenom kanalizacijskom mrežom činiti funkcionalno-tehničku cjelinu, realizirati će se hidrauličko-tehnički prihvatljivi sustav odvodnje na području Sesveta s dovođenjem otpadnih voda, nakon rasterećenja dijela oborinskih voda, do Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba.
Građevinska dozvola ishođena je 07.08.2020. godine, pravomoćna s danom 02.09.2020. godine.

Izgradnja je planirana u okviru EU projekta „Projekt Zagreb“.

Procijenjena vrijednost građenja iznosi 76.966.700,00 kn (bez PDV-a).