Facebook Twitter Youtube
Izgradnja dolinskog kanala Krsišće (Deščevec) i javnog kanala u Ulici Krsišće
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Prema postojećem stanju odvodnje u zapadnom dijelu ulice Krsišće izgrađen je javni kanal. U preostalom neodvodnjenom dijelu ulice odvodnja otpadnih voda riješena je putem sabirnih (septičkih) jama. Realizacijom projekta omogućiti će se priključenje interne kanalizacije postojećih objekata na kanalizacijski sustav grada Zagreba s dovodom na Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, postizanje primjerenog standarda življenja te pozitivno utjecati na zaštitu okoliša. Projektom je obuhvaćena izgradnja sabirnog kanala s crpnom stanicom koji će se položiti u neodvodnjenom dijelu ulice Krsišće. Zbog konfiguracije terena dio će biti odvodnjen gravitacijskim putem u duljini 490 metara, a dio tlačnim putem u duljini 160 metara od crpne stanice do spoja na izgrađeni javni kanal u ulici Deščevec. Crpna stanica će osim standardnih elemenata imati i incidentni preljev pri vrhu kojim će se u slučaju ekstremnih oborina višak čistih oborinskih voda preljevati u potok Štefanovec koji se nalazi u blizini položaja buduće crpne stanice.

Očekuje se ishođenje građevinske dozvole te je pokretanje postupka javne nabave za ugovaranje izvođenja predviđeno za 2025. godinu.

Procijenjena vrijednost izgradnje iznosi 215.000,00  (bez PDV-a).