Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija kolektora u Heinzelovoj ulici od Kvaternikovog trga do Slavonske avenije
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Kako je Generalnim urbanističkim planom Grada Zagreba (GUP-om) predviđen tramvajski pravac koji počinje na Kvaternikovom trgu i završava u naselju Velika Kosnica, a za realizaciju navedenog planiranog prometnog pravca nisu ostvareni svi potrebni građevinsko-prometni i urbanistički uvjeti, pristupilo se izradi nužno potrebnog i izvedivog dijela trase od ulice kralja Zvonimira do Savišća. Navedeni dio trase dvokolosječne pruge je nužno izvesti zbog sve većih prometnih potreba dijela grada koji je u ekspanziji, a gravitira predmetnoj dionici. Opće stanje konstrukcije djelomično zadovoljava sadašnju namjenu, ali je za eventualno drugačiji režim korištenja ili promjenu postojećih opterećenja u bilo kojem obliku, pa tako i kod izgradnje tramvajske pruge, obavezno predvidjeti rekonstrukciju istih. Dakle, obzirom na planirani zahvat tramvajske pruge nužna je potreba za rekonstrukcijom dionice kolektora u Heinzelovoj ulici profila Ø 300/230 cm koji se nalazi u koridoru buduće pruge (dok kolektor profila Ø 264/250 cm za sada ostaje u zoni zelene površine). Također, projektom je obuhvaćena i rekonstrukcija i zaštita postojećih vodoopskrbnih cjevovoda u području obuhvata zahvata u prostoru za izgradnju tramvajske pruge od Zvonimirove ulice do Savišća.

U tijeku je izrada idejnog projekta.