Facebook Twitter Youtube
Izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda i javnih kanala u ulicama I. Ferenščica i V. Ferenščica
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je izgradnja i vodoopskrbnih cjevovoda i javnih kanala u ulicama I. Ferenščica i V. Ferenščica.

Prema postojećem stanju sustava javne odvodnje u Ulicama I.Ferenščica i V. Ferenščica izgrađeni su javni kanali profila Ø20 i Ø30 cm. Navedeni javni kanali dijelom su položeni po privatnim parcelama, ne zadovoljavaju propusnom moći i kvalitetom te ih je potrebno rekonstruirati. Izradom ovog projekta omogućit će se rekonstrukcija postojećih kanala u Ulicama I.Ferenščica i V. Ferenščica, što je preduvjet za uređenje prometnice, omogućavanje valjane odvodnje gravitirajućeg prostora i pozitivnog utjecaja na zaštitu okoliša. Planirana duljina zahvata iznosi 500 metara.
Izradi idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda  u Ulici V. Ferenščica pristupilo se iz razloga jer u predmetnoj ulici nije izgrađen vodoopskrbni cjevovod. Izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda osigurat će se kvalitetnija opskrba stanovništva pitkom vodom. Uz zadovoljavanje sanitarnih potreba za vodom cjevovodom će se također osigurati i protupožarna zaštita predmetne ulice. U dijelu Ulice I. Ferenščica potrebno je rekonstruirati vodoopskrbni cjevovod zbog planirane rekonstrukcije javnih kanala.
 
Pripremljen je projektni zadatak te je sukladno Planu nabave za 2023. godinu pokrenut postupka nabave za ugovoranje projektiranja.