Facebook Twitter Youtube
JAVNI NATJEČAJ

JAVNI NATJEČAJ

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Folnegovićeva 1

Zagreb, 2.5.2022. godine
 
JAVNI NATJEČAJ
za izbor Montera na izgradnji i izvedbi spojnih vodova
10 izvršitelja

 
Uvjeti (potrebna znanja i kvalifikacije) koje kandidati moraju zadovojiti za navedeno radno mjesto su:
  • Tehničke i srodne strukovne škole (III. stupanj stručnog obrazovanja) vodoinstalaterskog ili drugog smjera
  • najmanje jedna godina radnog iskustva  u zvanju za kojeg se kandidat školovao.
Izabrani kandidat obavljat će funkciju Montera na izgradnji i izvedbi spojnih vodova, temeljem ugovora o radu na neodređeno vrijeme uz probni rok u trajanju od 6 (šest) mjeseci. Mjesto rada je u Zagrebu.

Uz predaju ponude kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta, kako slijedi:
  • životopis s detaljnim opisom dosadašnjeg rada
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s uvjetima iz javnog natječaja (preslika svjedodžbe, odnosno rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije koju je izdalo nadležno tijelo)
  • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Ponude za javni natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici (poštom ili osobnom dostavom na urudžbeni zapisnik), rok za dostavu tražene dokumentacije je 11.05.2022. godine, na adresu:

    VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
    Folnegovićeva 1
    10 000 Zagreb
    S naznakom "Za javni natječaj za izbor Montera na izgradnji i izvedbi spojnih vodova - ne otvarati"

Urednom ponudom smatra se ponuda koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravodobno pristigle ponude neće se razmatrati.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o svom statusu, na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne Novine" br.121/17), upućuju se potencijalni kandidati iz čl.102. st.1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona, u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ("Narodne Novine" br 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:

DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. zadržava pravo poništenja natječaja, u cijelosti i/ili u dijelu te ne prihvatiti ni jednu dostavljenu ponudu.