Facebook Twitter Youtube
JAVNI NATJEČAJ

JAVNI NATJEČAJ

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Folnegovićeva 1

Zagreb, 13.01.2022. godine
 
JAVNI NATJEČAJ
za izbor direktora Sektora vodoopskrbe
1 izvršitelj (m/ž)

 
Uvjeti (potrebna znanja i kvalifikacije)koje kandidati/kinje moraju zadovojiti za navedeno radno mjesto su:
  • Sveučilišni diplomski ili specijalistički diplomski stručni studij (VII. stupanj stručnog obrazovanja) strojarskog, građevinskog ili drugog tehničkog smjera
  • najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim pozicijama u zvanju za kojeg se kandidat/kinja školovao/la
  • uvjet da Državno odvjetništvo RH ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se vode po službenoj dužnosti.

Izabrani kandidat/kinja obavljat će funkciju direktora Sektora vodoopskrbe temeljem ugovora o radu na neodređeno vrijeme. Mjesto rada je u Zagrebu.

Uz predaju ponude kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta, kako slijedi:
  • životopis s detaljnim opisom dosadašnjeg rada
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s uvjetima iz javnog natječaja (preslika diplome, odnosno rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije koju je izdalo nadležno tijelo)
  • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
  • uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 15 dana).

Ponudu na javni natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova "Narodne Novine" broj 82/08 i 69/17).
Ponude na javni natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici (poštom ili osobnom dostavom na urudžbeni zapisnik), rok za dostavu tražene dokumentacije je 24.01.2022. godine, na adresu:

    VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
    Folnegovićeva 1
    10 000 Zagreb
    S naznakom "Za javni natječaj za izbor direktora Sektora vodoopskrbe - ne otvarati"

Urednom ponudom smatra se ponuda koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravodobno pristigle ponude neće se razmatrati.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o svom statusu, na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata te Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne Novine" br.127/17), upućuju se potencijalni kandidati/kinje iz čl.102. st.1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona, u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji

Kandidati/kinje koji/e ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ("Narodne Novine" br 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužni/e su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:

DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. zadržava pravo poništenja natječaja, u cijelosti i/ili u dijelu te ne prihvatiti ni jednu dostavljenu ponudu.