Facebook Twitter Youtube
JAVNI NATJEČAJ

JAVNI NATJEČAJ

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Folnegovićeva 1

Zagreb, 2.4.2024. godine
 
JAVNI NATJEČAJ
za izbor Direktor Tehničkog sektora (750000)
1 izvršitelj/ica

Uvjeti (potrebna znanja i kvalifikacije) koje kandidati moraju zadovoljiti za navedeno radno mjesto su:​
  • sveučilišni diplomski ili specijalistički diplomski stručni studij (VII. stupanj stručnog obrazovanja) strojarskog, građevinskog ili drugog tehničkog smjera
  • najmanje 5 godina radnog iskustva na rukovodećim pozicijama u zvanju za koje se kandidat školovao
  • nekažnjavanost
 
Izabrani kandidat  obavljat će poslove radnog mjesta Direktor Tehničkog sektora (750000) temeljem ugovora o radu na neodređeno vrijeme. Mjesto rada je u Zagrebu. Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 6,5.

Uz predaju ponude kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta, kako slijedi:
  • životopis s detaljnim opisom dosadašnjeg rada
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s uvjetima iz javnog natječaja (preslika svjedodžbe, odnosno rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije koju je izdalo nadležno tijelo)
  • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vode kazneni postupci (ne starije od 15 dana)
  • preslika domovnice
  • prijedlog programa razvoja Tehničkog sektora, a koji definira strateški okvir razvoja te glavne aktivnosti koje je potrebno poduzeti radi povećanja učinkovitosti i kvalitete u radu Tehničkog sektora (veličina teksta - maksimalno tri kartice)


Ponude na javni natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici (poštom ili osobnom dostavom na urudžbeni zapisnik), rok za dostavu tražene dokumentacije je 30 dana od dana objave, na adresu:


    VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
    Folnegovićeva 1
    10 000 Zagreb
    S naznakom "Za javni natječaj za izbor Direktor Tehničkog sektora (750000) - ne otvarati"

Urednom ponudom smatra se ponuda koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravodobno pristigle ponude neće se razmatrati.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozovu na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17, 98/19, i 84/21) a u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na javni natječaj priloiti sve odkaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja i dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava predonosti pri zapošljavanju nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji

Kandidati koji se pozovu na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) a u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti i sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja i dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Kandidati koji se pozovu na pravo prednosti pri zapošljavanju s člankom 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76,/94, 108/95, 105/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužni su, uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg se vidi na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji se pozovu na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 15/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na javni natječaj dužni su, uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg se vidi na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

INFORMACIJE - Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. zadržava pravo poništenja natječaja, u cijelosti i/ili u dijelu te ne prihvatiti ni jednu dostavljenu ponudu.