Facebook Twitter Youtube
JAVNI NATJEČAJ

JAVNI NATJEČAJ

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Folnegovićeva 1

Zagreb, 25.1.2024. godine
 
JAVNI NATJEČAJ
za izbor Projektant I (751203)
1 izvršitelj

 
Uvjeti (potrebna znanja i kvalifikacije) koje kandidati moraju zadovoljiti za navedeno radno mjesto su:
 • VSS/VŠS građevinskog ili strojarskog smjera
 • poznavanje rada na računalu i Microsoft Office paketa
 • aktivno poznavanje rada u Auto CAD-u
 • pasivno poznavanje engleskog jezika
 • vozačka dozvola B kategorije

Izabrani kandidat će obavljat poslove radnog mjesta Projektant I (751203), temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme - 2 godine. Mjesto rada je u Zagrebu.

Opis poslova radnog mjesta:
 • obavlja poslove praćenja stanja sustava odvodnje te predlaže projekte izgradnje, sanacije i rekonstrukcije u suradnji s projektantom i rukovoditeljem Odjela
 • usklađuje projektiranje sustava odvodnje i poslove na racionalizaciji i optimalizaciji sustava
 • predlaže i izrađuje projektne zadatke na razvoju kanalizacijske mreže i za potrebe izrade različitih studija
 • sudjeluje u izradi planskih dokumenata i pregledu tehničko - investicijske dokumentacije po nalogu rukovoditelja Odjela
 • samostalno koordinira i nadzire izdavanje suglasnosti, uvjeta i mišljenja sukladno važećoj legislativi, uključujući stručnu obradu predmeta s pozicije zaštite voda i zaštite okoliša
 • sudjeluje u radu i koordinira projekte odvodnje grada Zagreba i lokalne samouprave
 • sudjeluje u radu stručne komisije u sklopu internog tehničkog pregleda za izgradnju objekta te kao imenovani član u timu gradske komisije za tehničk epreglede u svrhu ishođenja uporabnih dozvola

Uz predaju ponude kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta, kako slijedi:
 • životopis 
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s uvjetima iz javnog natječaja (preslika svjedodžbe, odnosno rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije koju je izdalo nadležno tijelo)
 

Ponude za javni natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici (poštom ili osobnom dostavom na urudžbeni zapisnik), rok za dostavu tražene dokumentacije je 30 dana od dana objave, na adresu:


    VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
    Folnegovićeva 1
    10 000 Zagreb
    S naznakom "Za javni natječaj za izbor Projektant I (751203)- ne otvarati"

Urednom ponudom smatra se ponuda koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravodobno pristigle ponude neće se razmatrati.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o svom statusu, na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne Novine" br.121/17), upućuju se potencijalni kandidati iz čl.102. st.1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona, u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ("Narodne Novine" br 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:

DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. zadržava pravo poništenja natječaja, u cijelosti i/ili u dijelu te ne prihvatiti ni jednu dostavljenu ponudu.