Facebook Twitter Youtube
JAVNI NATJEČAJ

JAVNI NATJEČAJ

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Folnegovićeva 1

Zagreb, 12.9.2023. godine
 
JAVNI NATJEČAJ
za izbor Monter II (722206)
17 izvršitelja

 
Uvjeti (potrebna znanja i kvalifikacije) koje kandidati moraju zadovoljiti za navedeno radno mjesto su:
 • tehničke i srodne strukovne škole (III. ili IV. stupanj stručnog obrazovanja) vodooinstalaterskog ili srodnog smjera
 • najmanje pet (5) godina radnog iskustva u zvanju za kojeg se kandidat školovao.

Izabrani kandidat će obavljat poslove radnog mjesta Monter II, temeljem ugovora o radu na neodređeno vrijeme. Mjesto rada je u Zagrebu.

Uz predaju ponude kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta, kako slijedi:
 • životopis s detaljnim opisom dosadašnjeg rada
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s uvjetima iz javnog natječaja (preslika svjedodžbe, odnosno rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije koju je izdalo nadležno tijelo)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).


Što nudimo?

 • rad u stabilnom poslovnom okruženju 
 • Ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca
 • početnu bruto plaću 1.233,04 €, odnosno neto plaću 878,92 € 

Uz gore navedenu bruto, odnosno neto plaću, svakom radniku isplaćujemo i materijalna prava koja na mjesečnoj razini iznose približno 130 €, a sadrže:
 • mjesečnu naknadu gradskog  prijevoza od 33,45 € za I zonu ili godišnju pretplatnu kartu ZET-a te 80% međumjesnog prijevoza  
 • mjesečnu naknadu za prehranu u iznosu 66,36 €  
 • godišnju nagradu za radne rezultate u iznosu 995,42 €, odnosno polugodišnje 497,71 € 
 • regres u iznosu 165,90 €, uskrsnicu u iznosu 132,72 € i božićnicu u iznosu 165,90 €

Dodatno se isplaćuje i dar za svako dijete mlađe od 15 godina povodom Sv. Nikole u iznosu 132,72 €.

Ponude za javni natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici (poštom ili osobnom dostavom na urudžbeni zapisnik), rok za dostavu tražene dokumentacije je 30 dana od dana objave, na adresu:

    VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
    Folnegovićeva 1
    10 000 Zagreb
    S naznakom "Za javni natječaj za izbor Monter II- ne otvarati"

Urednom ponudom smatra se ponuda koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravodobno pristigle ponude neće se razmatrati.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o svom statusu, na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne Novine" br.121/17), upućuju se potencijalni kandidati iz čl.102. st.1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona, u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ("Narodne Novine" br 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:

DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. zadržava pravo poništenja natječaja, u cijelosti i/ili u dijelu te ne prihvatiti ni jednu dostavljenu ponudu.