Facebook Twitter Youtube
JAVNI NATJEČAJ

JAVNI NATJEČAJ

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Folnegovićeva 1

Zagreb, 14.03.2022. godine
 
JAVNI NATJEČAJ
za izbor Voditelja projekta II - za energetiku, sustave upravljanja kvalitetom i ekologiju
1 izvršitelj (m/ž)

 
Uvjeti (potrebna znanja i kvalifikacije) koje kandidati/kinje moraju zadovojiti za navedeno radno mjesto su:
  • Sveučilišni diplomski ili specijalistički diplomski stručni studij (VII. stupanj stručnog obrazovanja) elektrotehničkog, strojarskog ili drugog tehničkog smjera
  • najmanje pet godina radnog iskustva u zvanju za kojeg se kandidat/kinja školovao/la
  • iskustvo u vođenju energetskih projekata
  • uvjet da Državno odvjetništvo RH ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se vode po službenoj dužnosti.

Izabrani kandidat/kinja obavljat će poslove radnog mjesta Voditelj projekta II - za energetiku, sustave kvalitete i ekologiju temeljem ugovora o radu na neodređeno vrijeme. Mjesto rada je u Zagrebu.

Uz predaju ponude kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta, kako slijedi:
  • životopis s detaljnim opisom dosadašnjeg rada
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s uvjetima iz javnog natječaja (preslika diplome, odnosno rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije koju je izdalo nadležno tijelo)
  • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
  • uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se vode po službenoj dužnosti (ne starije od 15 dana).

Ponudu na javni natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova "Narodne Novine" broj 82/08 i 69/17).
Ponude na javni natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici (poštom ili osobnom dostavom na urudžbeni zapisnik), rok za dostavu tražene dokumentacije je 24.03.2022. godine, na adresu:

    VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
    Folnegovićeva 1
    10 000 Zagreb
    S naznakom "Za javni natječaj za izbor Voditelja projekta II - za energetiku, sustave kvalitete i ekologiju - ne otvarati"

Urednom ponudom smatra se ponuda koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravodobno pristigle ponude neće se razmatrati.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o svom statusu, na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata te Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne Novine" br.127/17), upućuju se potencijalni kandidati/kinje iz čl.102. st.1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona, u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji

Kandidati/kinje koji/e ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ("Narodne Novine" br 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužni/e su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:

DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Kandidati/kinje odnosno osoba s invaliditetom koja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine" broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužna je uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. zadržava pravo poništenja natječaja, u cijelosti i/ili u dijelu te ne prihvatiti ni jednu dostavljenu ponudu.