Facebook Twitter Youtube
Izgradnja javnih kanala u Zemunskoj, Krndijskoj, Dunavskoj i Visočičkoj
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis projekta: Predmet projekta je izgradnja javnih kanala u Zemunskoj, Krndijskoj, Dunavskoj i Visočičkoj ukupne duljine 280,00 metara. Prema postojećem stanju sustava javne odvodnje u dijelu ulica Zemunska, Krndijska, Dunavska i Visočička izgrađeni su javni kanala dimenzija 30/45 cm. U zapadnom dijelu predmetnih ulica izgrađene su obiteljske kuće s okućnicama, a njihova odvodnja otpadnih voda riješena je putem sabirnih (septičkih) jama. Iste se ne mogu priključiti na postojeći sustav javne odvodnje u predmetnim ulicama zbog uskih prilaznih puteva. Izradom projekta javnih kanala i njihovom izgradnjom omogućiti će se priključenje sustava interne odvodnje postojećih objekata na sustav javne odvodnje grada Zagreba s dovodom na Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, postizanje primjerenog standarda življenja te pozitivno utjecati na zaštitu okoliša.
 
Za navedeni projekt u 2023. godini ugovorena je izrada projektne dokumentacije te je predan zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole. Po ishođenju građevinske dozvole planirati će se izgradnja javnih kanala.
 
Ugovorena vrijednost projektiranja je 5.180,00 EUR (bez PDV-a).

Procijenjena vrijednost izgradnje iznosi 115.000,00 EUR (bez PDV-a)