Facebook Twitter Youtube
Izgradnja novog vodospremnika Granešina s precrpnom stanicom i hidroforskim postrojenjem
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet nabave je izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda i vodospremnika Granešina s precrpnom stanicom i hidroforskim postrojenjem te uklanjanje postojećeg vodospremnika.
Lokacija predmetnog zahvata u prostoru nalazi se unutar Grada Zagreba u Gornjoj Dubravi u blizini Grada mladih (Pionirski grad).
U obuhvatu projekta je: izgradnja novog vodospremnika Granešina, V=2000 m3, izgradnja precrpne stanice unutar novog vodospremnika Granešina, Q=40 l/s, izgradnja hidroforskog postrojenja unutar novog vodospremnika Granešina, Q=13 l/s, izvođenje pristupnog puta i platoa te uređenje parcele vodospremnika; rušenje postojećeg vodospremnika Granešina, V=500 m3; izgradnja dovodnog cjevovoda C1 - DN 300 mm, L= 998.19 m; izgradnja vodoopskrbnih i protupožarnih cjevovoda C2 i C3 - DN 110 mm, Luk= 103,78 m; izgradnja prespojnog cjevovoda C4 - DN 300 mm, L= 50,30 m; Izgradnja odvodnje vodospremnika (fekalne vode, drenažne vode, te preljevne i ispusne vode vodospremnika), DN 315, DN 225, DN 160 mm.
Namjena predmetnog vodospremnika Granešina je zamjena postojećeg vodospremnika koji je star i malog kapaciteta, dugoročno omogućiti sigurnost opskrbe stanovnika predmetnog područja dovoljnom količinom pitke vode potrebne kvalitete, osiguranje protupožarnih količina vode predmetnog područja, osiguranje rezervnih količina vode u slučaju poremećaja opskrbe, osiguranje potrebnog tlaka i smanjenje gubitaka u  vodoopskrbnoj mreži, veća autonomija sustava u slučaju bilo kakvih intervencija na održavanju te  snabdjevanje pitkom vodom budućeg vodospremnika Jarak.
Sukladno planu nabave za 2023. godinu pokrenut je postupak nabave za ugovaranje izvođenja radova te se početak radova očekuje u 2024. godini.

Procjenjena vrijednost radova je 1.960.000,00  € (bez PDV-a).