Facebook Twitter Youtube
Izgradnja odvodnje za naselja Gornji i Donji Dragonožec
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Naselja Donji i Gornji Dragonožec smještena su na krajnjem jugozapadnom dijelu županije Grada Zagreba. U naseljima s uglavnom individualnom izgradnjom nema izgrađene javne kanalizacije, već je odvodnja otpadnih voda rješena kako je uobičajeno u takvim prilikama putem individualnih sabirnih jama pa i uz slučajeve ispuštanja u i po terenu ili u vodotoke sliva potoka Lipnica. Najbliže izgrađeni sustav javne odvodnje je u naselju Odranski Obrež. Područje je uglavnom pokriveno vodoopskrbnom mrežom. U nekim su ulicama izgrađeni i zasebni sustavi odvodnje oborinskih voda. Realizacijom projekta omogućit će se priključenje sanitarnih i pročišćenih tehnoloških otpadnih voda iz objekata na tom prostoru na javni kanalizacijski sustav grada Zagreba s dovodom na Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda te pozitivno utjecati na kvalitetu stanovanja i zaštitu okoliša. Predmet projekta je izgradnja odvodnje za naselja Gornji i Donji Dragonožec. Ulice u obuhvatu su: Dragonožečka cesta, Donjodragonoška cesta, Pod stoborom, Turopoljska cesta, Pod kamenkom, Romak, Latišće, Markulinska Draga,  Pecinov breg, Mikinov breg, Mikinov breg odvojak, Krznarka, Jurinčev breg, Šimerob breg, Vodovodna, Orešek, Jezišće, Cerje, Gornjodragonoška cesta, Pučki, Goljački put, Šipkovina, Trpučanska cesta, Gata, Ferki, Detiščak, Šencaji, Penarka i Vinešnjak, Vinešnjak I odvojak. Ukupna planirana duljina zahvata iznosi cca 22 km.

Izrađen je idejni projekt te slijedi ishođenje lokacijske dozvole i rješavanje imovinsko pravnih poslova nakon čega će se ishoditi građevinska dozvola. Po ishođenju građevinske dozvole planirat će se izgradnja.

Procijenjena vrijednost građenja iznosi 40.000.000,00 kn (bez PDV-a).