Facebook Twitter Youtube
Izgradnja odvodnje za naselje Horvati
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Naselje Horvati sa zaseocima Palijaši, Širanovići, Karasmani, Prevendari, Premužići, Derdići, Gorjanci  i drugi smještena su u krajnjem jugozapadnom dijelu županije – Grada Zagreba. Područje je omeđeno s istoka Stupničkom šumom, sa sjeverozapada Karlovačkom cestom (Državna cesta DC 1), s jugoistoka autocestom, a presijeca ga i željeznička pruga Zagreb-Rijeka. Reljef je brežuljkasti s prijelazima u ravničarski, a na cijelom je prostoru prilično razvedena mreža stalnih i povremenih vodotoka sliva potoka Bukovec i Lomnica. U naseljima s uglavnom individualnom stambenom izgradnjom nema izgrađene javne kanalizacije, već je odvodnja otpadnih voda riješena kako je uobičajeno u takvim prilikama - putem individualnih sabirnih jama pa i uz slučajeve ispuštanja u i po terenu ili u vodotoke. Najbliže izgrađeni sustav javne odvodnje je Glavni sabirni kanal GSK 1 u Gornjostupničkoj ulici na području Općine Stupnik. Na cijelom je području izgrađen vodoopskrbni sustav te je potrebno pristupiti i rješavanju odvodnje otpadnih voda. Realizacijom projekta omogućit će se priključenje sanitarnih i pročišćenih tehnoloških otpadnih voda iz objekata na tom prostoru na javni kanalizacijski sustav grada Zagreba s dovodom na Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda te pozitivno utjecati na kvalitetu stanovanja i zaštitu okoliša. Predmet projekta je izgradnja odvodnje za naselje Horvati. Ulice u obuhvatu su: Gornjostupnička, Karlovačka cesta, Horvati, Palijaši, Palijaški odvojak, Palijaški ogranak, Sučevci, Slemenska cesta, Nadbrežje, Pipić breg, Pipići, Var, Bencekovići, Bencekovići I. odvojak, Gorjanci, Horvaćanski trg, Kozijanka, Paladinići, Paladinići I i II odvojak, Širanovići, Širanovići I i II odvojak, Horvatski ogranak I, Hercegi, Herceški odvojak, Karasmani, Prevendari i Prevendarski odvojak I. Ukupna planirana duljina zahvata iznosi cca 20 km.

Izrađen je idejni projekt te slijedi ishođenje lokacijske dozvole i rješavanje imovinsko pravnih poslova nakon čega će se ishoditi građevinska dozvola. Po ishođenju građevinske dozvole planirat će se izgradnja.

Procijenjena vrijednost građenja iznosi 35.000.000,00 kn (bez PDV-a).