Facebook Twitter Youtube
Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacijske mreže sustava odvodnje dijela naselja Gajišće - sliv dolinskog kanala Gajišće u Sesvetama

Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacijske mreže sustava odvodnje dijela naselja Gajišće - sliv dolinskog kanala Gajišće u Sesvetama

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projketa je izgradnja i rekonstrukcija kanalizacijske mreže sustava odvodnje dijela naselja Gajišće - sliv dolinskog kanala Gajišće u Sesvetama. U obuhvatu su ulice: Vugrovečka cesta, Humska, Svetomatejska, Trnovečka, Kašinska cesta, Jopisa Pupačića, Pavla Štoosa, Ivana Ančića, Jurja Habdelića, Tita Brezovačkog, Đure Sudete, Ivana Krizmanića, Izidora Poljaka, Bartola Kašića, Janka Polića, Ive Andrića, Ivana Belostenca, Franje Petrića, Antuna Vrameca, Selčinska, Planinska i odvojak, Vladimira Vidrića, Filipa Grabovca, Mariborska i odvojak, Varaždinska, Čakovečka, Trakošćanska, Pavla Lončara, Dobriše Cesarića, Ive Tijardovića, Lovre Matačića, Vladimira Ruždjaka, Milke Trnine, Zinke Kunc, Zelinska, A.G. Matoša, Vrbovečka, Braće Oružec, I.G. Kovačića, Andrije Ambriovića, Pakračka, Vladimira Nazora, Delnička, Virovitička, Budimska, Starigradska, Jelkovečka, Karlovačka, Modruška, Bribirska, Ozaljska, Karovačka, Ninska, Trg Dragutina Domjanića. Postojeći mješoviti kanalizacijski sustav ne zadovoljava svojim kapacitetom te ga je potrebno rekonstruirati. Projektom je planirana izgradnja javnih kanala ukupne duljine 23.290 m, od čega je 15.990 m rekonstrukcija postojećih, a 7.300 m izgradnja novih kanala.
Građevinska dozvola ishođena je 14.9.2021. godine, pravomoćna s danom 8.10.2021. godine.

Izgradnja je planirana u okviru EU projekta „Projekt Zagreb“.

Procijenjena vrijednost građenja iznosi 85.014.300,00 kn (bez PDV-a).
 

KARTA