Facebook Twitter Youtube
Izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda za VS Šimunčevec i izgradnja vodospremnika Šimunčevec

Izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda za VS Šimunčevec i izgradnja vodospremnika Šimunčevec

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda za VS Šimunčevec i izgradnja vodospremnika Šimunčevec. Na dijelu gradske četvrti Sesvete, područje Velikog vrha i Šimunčevca izgrađeni su vodoopskrbni cjevovodi te crpna stanica Veliki vrh. S obzirom na konfiguraciju terena, na dijelu Šimunčevečke ulice sa pripadnim odvojcima koji su trenutačno dio vodoopskrbne zone Markovo Polje – Kralji nisu uspostavljeni zadovoljavajući tlakovi. Sukladno navedenom pristupilo se projektiranju, izgradnji i povezivanju Šimunčevečke ulice na sustav precrpne stanice Veliki vrh, odnosno preko dovodno – odvodnog cjevovoda na projektirani vodospremnik VS Šimunčevec. Spojnim cjevovodom će se osigurati zadovoljavajuće stanje vodoopskrbe na području Šimunčevca. Kako bi se omogućila vodoopskrba i najviših dijelova iznad vodospremnika VS Šimunčevec projektom je predviđeno i polaganje cjevovoda visinske zone paralelno sa spojnim cjevovodom te na odvojku Šimunčevečke ulice iznad vodospremnika. Predmetnim je obuhvaćena izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda za vodospremnik „VS Šimunčevec“ i to spojnog vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Veliki vrh i Šimunčevečkoj ulici te vodoopskrbnog cjevovoda visoke zone u ulici Veliki vrh i Šimunčevečkoj ulici, u ukupnoj duljini 774 m te izgradnja Vodospremnika Šimunčevec s hidroforskom stanicom u sklopu vodospremnika s potrebnim cjevovodima, a sve u svrhu adekvatne i sigurne vodoopskrbe te omogućavanja proširenja javne vodoopskrbne mreže na predmetnom području.

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. ugovorila je 16.6.2020. godine predmetnu izgardnju te su u tijeku aktivnosti na konačnoj realizaciji projekta, točnije, završeni su radovi na polaganju cjevovoda te su u tijeku završne aktivnosti na vodospremi i uspostavljanju zona.

Ugovorena vrijednost građenja iznosi 4.430.067,12 kn (bez PDV-a).
 

KARTA