Facebook Twitter Youtube
Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Gornji i Donji Jarek
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je izgradnja javnih kanala u ulicama: Jarek donji, Banovski put, Jarek gornji, Šešeki, Hlašći i Repinjak sa spojem na novoizgrađeni kanal u Stubičkoj ulici.
Oborinska odvodnja nije obuhvaćena ovim projektom (oborinske vode s parcela uz prometnice i sa prometnica se ne priključuju na javnu odvodnju, jer je na ovom području usvojen razdjelni sustav odvodnje te se zbog konfiguracije terena ispuštaju u okolni teren ili se cestovnim jarcima vode do recipijenta). Odvodnja postojećih stambenih objekata rješena je zasada putem sabirnih jama budući u predmetnim ulicama nije izgrađena javna odvodnja. Izgradnjom javnog kanala u tim ulicama će se postojeći, a i budući objekti uz iste moći prespojiti na javni sustav odvodnje. Ukupna planiranja duljina kanala iznosi 2.700 metara.

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. ugovorila je izvođenje radova na predmetnom projektu te su u tijeku pripremne aktivnosti za početak radova.

Ugovorena vrijednost građenja iznosi: 6.157.408,40 kn (bez PDV-a).