Facebook Twitter Youtube
Izgradnja javnog kanala u Ulici Branovečina od k.br. 19a do 19h
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je izgradnja javnog kanala u Ulici Branovečina od k.br. 19a do 19h. Na predmetnom području predviđen je razdjelni sustav odvodnje, s kanalizacijom dimenzioniranom za prihvat dvostrukog sušnog dotoka otpadnih voda naselja, stoga će se na predmetni javni kanal priključivati samo otpadne vode objekata (sanitarno-potrošne i pročišćene tehnološke otpadne vode). Oborinska odvodnja nije obuhvaćena ovim projektom i rješavati će se prvenstveno u sklopu uređenja prometnice. Realizacijom projekta omogućit će se priključenje interne kanalizacije postojećih i budućih objekata na kanalizacijski sustav grada Zagreba. Ukupna duljina planiranog kanala iznosi 205,26 metara.

Radovi su u tijeku.

Ugovorena vrijednost građenja je 52.720,83  (bez PDV-a).