Facebook Twitter Youtube
Izgradnja sustava odvodnje u ulicama Šušnjevec, Sudiščak i Gračanski ribnjak
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Na podsljemenskom području tokom prošlog razdoblja, a i danas, razvijala su se tipična prigradska naselja sa svim popratnim pojavama koje prate takav tip izgradnje i razvoja. Fekalna odvodnja riješena je izgradnjom sabirnih jama koje često imaju ispuste pri dnu ili preljeve pri vrhu, dok se oborinska odvodnja sa prometnica te objekata i njima pratećih sadržaja, vrši direktnim ispuštanjem voda na okolni teren. Zbog ovih, a i niza drugih razloga nastalih tokom vremena proizilazi potreba za izgradnjom javnih kanala u navedenim prometnim površinama. Izgradnjom predmetnih javnih kanala osigurati će se kvalitetnija i sigurna odvodnja priključenih slivno pripadajućih objekata na isti. Predmet projekta je izgradnja javnih kanala u ulicama Sudiščak (od ulice Šestinski Kraljevec), Sudiščak put i dijelu ulice Šušnjevec (zapadni dio), ukupne dužine oko 850 metara, sa spojem na postojeći javni kanal u ulici Gračanski ribnjak.

U tijeku je ishođenje lokacijske dozvole, nakon čega slijedi rješavanje imovinsko pravnih poslova. Po ishođenju građevinske dozvole planirat će se izgradnja.

Procijenjena vrijednost izgradnje iznosi 3.500.000,00 kn (bez PDV-a).