Facebook Twitter Youtube
Izgradnja sustava odvodnje u ulicama Šušnjevec, Sudiščak i Gračanski ribnjak
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Na podsljemenskom području tokom prošlog razdoblja, a i danas, razvijala su se tipična prigradska naselja sa svim popratnim pojavama koje prate takav tip izgradnje i razvoja. Fekalna odvodnja riješena je izgradnjom sabirnih jama koje često imaju ispuste pri dnu ili preljeve pri vrhu, dok se oborinska odvodnja sa prometnica te objekata i njima pratećih sadržaja, vrši direktnim ispuštanjem voda na okolni teren. Zbog ovih, a i niza drugih razloga nastalih tokom vremena proizilazi potreba za izgradnjom javnih kanala u navedenim prometnim površinama. Izgradnjom predmetnih javnih kanala osigurati će se kvalitetnija i sigurna odvodnja priključenih slivno pripadajućih objekata na isti. Predmet projekta je izgradnja javnih kanala u ulicama Sudiščak (od ulice Šestinski Kraljevec), Sudiščak put i dijelu ulice Šušnjevec (zapadni dio), ukupne dužine oko 1000 metara, sa spojem na postojeći javni kanal u ulici Gračanski ribnjak.

Obzirom da su predstavnici Gradske četvrti te vlasnici privatnih parcela izrazili zabrinutost zbog moguće devastacija postojećih prirodnih izvorišta u sklopu izvođenja geomehaničkih ispitivanja, odlučeno je napraviti izmjenu trase s kojom su se svi prethodno navedeni usuglasili. Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. je ugovorila izmjenu projektne dokumentacije za izgradnju sustava odvodnje u ulicama  Šušnjevec, Sudiščak i Gračanski ribnjak temeljem narudžbenice od 18.01.2023. godine. 

Po izradi novog idejnog projekta i ishođenju lokacijske dozvole, pristupiti će se rješavanju imovinsko pravnih odnosa i izradi glavnog projekta nakon čega će se pokrenuti ishođenje građevinske dozvole i naposljetku planirati građenje.

Procijenjena vrijednost izgradnje iznosi 470.000,00  (bez PDV-a).