Facebook Twitter Youtube
Izgradnja javnog kanala u Ulici Vidovec istočno i zapadno od potoka
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Na podsljemenskom području tokom prošlog razdoblja, a i danas, razvijala su se tipična prigradska naselja sa svim popratnim pojavama koje prate takav tip izgradnje i razvoja. Fekalna odvodnja riješena je izgradnjom sabirnih jama koje često imaju ispuste pri dnu ili preljeve pri vrhu, dok se oborinska odvodnja sa prometnica te objekata i njima pratećih sadržaja, vrši direktnim ispuštanjem voda na okolni teren. Zbog ovih, a i niza drugih razloga nastalih tokom vremena proizilazi potreba za izgradnjom javnih kanala u navedenim prometnim površinama. Izgradnjom predmetnih javnih kanala osigurati će se kvalitetnija i sigurna odvodnja priključenih slivno pripadajućih objekata na isti.

Predmet projekta je izgradnja javnih kanala u ulici Vidovec istočno i zapadno od potoka Vidovec, ukupne dužine oko 2.000 metara sa spojem na postojeći dolinski kanal uz potok Vidovec.

U tijeku je ishođenje lokacijske dozvole, nakon čega slijedi rješavanje imovinsko pravnih poslova. Po ishođenju građevinske dozvole planirat će se izgradnja.