Facebook Twitter Youtube
Izgradnja vodospremnika Mikulasi s dolaznim putem i rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda od Markuševačke ceste do nove vodospreme

Izgradnja vodospremnika Mikulasi s dolaznim putem i rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda od Markuševačke ceste do nove vodospreme

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je izgradnja novog vodospremnika Mikulasi, V=1000 m3, izgradnja hidroforskog postrojenja unutar novog vodospremnika Mikulasi, Q=13 l/s, izgradnja dovodno-odvodnog cjevovoda duljine  648 metara te izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda (hidroforski vod) duljine 328 metara. Namjena projektiranog vodospremnika Mikulasi je zamjena postojećeg vodospremnika koji je star i malog kapaciteta, dugoročno omogućiti sigurnost opskrbe stanovnika predmetnog područja dovoljnom količinom pitke vode potrebne kvalitete, osiguranje protupožarnih količina vode predmetnog područja, osiguranje rezervnih količina vode u slučaju poremećaja opskrbe, osiguranje potrebnog tlaka i smanjenje gubitaka u vodoopskrbnoj mreži te veća autonomija sustava u slučaju bilo kakvih intervencija na održavanju.

Ishođena je lokacijska dozvola, u tijeku je rješavanje imovinsko pravnih poslova te će se po ishođenju građevinske dozvole planirati izgradnja.

Procijenjena vrijednost izgradnje iznosi 2.250.000,00  (bez PDV-a).