Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija kolektora Fallerovo šetalište
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Razvojem i rastom grada gradila se i širila kanalizacijska mreža osobito u pravcu zapada i sjevera. Poteškoće u odvodnji intenzivirane su činjenicom da je na kolektor u Fallerovom šetalištu priključena odvodnja susjednih industrija što je tijekom eksploatacije proteklih godina dovelo do oštećenja konstrukcije kolektora čiji stupanj zahtijeva nužnu rekonstrukciju istog. Obzirom da Grad Zagreb planira uređenje prometnice Fallerovo šetalište nužno je u sklopu zahvata rekonstruirati postojeći kolektor koji se nalazi u koridoru buduće uređene prometnice ili u neposrednoj blizini iste. Predmet projekta je izgradnja, odnosno rekonstrukcija kolektora Fallerovo šetalište dužine 852,72 m na dionici od ulice kralja Tomislava do ulice Matka Baštijana.
Izgradnja kolektora planira se izvoditi u dvije faze kako je naznačeno na preglednoj situaciji.

Ishođena je lokacijska dozvola te će se po ishođenju građevinske dozvole i usklađenju radova s radovima na prometnici planirati izgradnja.

Procijenjena vrijednost izgradnje iznosi 13.000.000,00 kn (bez PDV-a).