Facebook Twitter Youtube
Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Lučko i Ježdovec
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Opis projekta: Predmetna kanalizacijska mreža u naseljima Lučko i Ježdovec, ukupne dužine cca. 18,0 km, predviđena je kao razdijelni sustav odvodnje. Kanalizacijska mreža sastoji se od glavnih sabirnih kanala, koji se priključuju na glavne sabirne kolektore GSK1, GSK2 i GSK3 i sekundarne kanalske mreže koja se priključuje na navedene glavne sabirne kanale. Glavni sabirni kanali predmetne mreže priključuju se na glavne sabirne kolektore: GSK1 položen državnoj cesti D1, u Puškarićevoj ulici, GSK2 položen u Ventilatorskoj cesti i GSK3 položen u Ježdovečkoj ulici. Kanale u ulici Mikulini i Kušnjačići u naselju Ježdovec te kanale u dijelu ulica Ivičeki, Dolenica, Rožmanka, Strača, Unčanska, Lučki odvojak, Vrbice, Vrbice I, Vrbice III i Vrbice V  u naselju Lučko, zbog visinskih kota terena predmetnog područja nije moguće gravitacijski priključiti na glavne sabirne kolektore GSK1, GSK2 i GSK3. Stoga su na trasama navedenih kanala predviđene lokacije na kojima će se izvesti crpne stanice  sa tlačnim cjevovodima putem kojih će se savladati visinske razlike i prikupljene vode transportirati do gravitacijskih dionica u nastavku, a koje su predmet projekta Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Lučko i Ježdovec - nastavak, I. i II. faza

Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Lučko i Ježdovec - nastavak, I. i II. faza obuhvaća izgradnju cca 12,5 km kanalizacijske mreže i 10 crpnih stanica. 

Ulice u obuhvatu projekata su: Karlovačka 94-98, Lučki odvojak, Puškarićeva odvojci, Unčanska, Vrbice I - V, Borovik, Predanić, Lučko, Starča, Gaj, Dolenica, Rožmanka, Hrastovička, Ivičeki, Sijačevo šetalište, Hrvatskoselska, Bugarova, Hojnikova, Delićeva, Zgrabljičeva, Mirka Bedeka, Ventilatorska, Poljski put, Lasinjska, Parkanj, Ježdovečka  i odvojci, Prkanj, Kušnjačići, Studeni I i II, Keseri, Vukasi, Vojkovićka, Racka, Mikulini, Biškupići.

U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa te će se po ishođenju građevinskih dozvola planirati izgradnja.

Ukupna procijenjena vrijednost izgradnje iznosi 8.430.000,00 € (bez PDV-a), odnosno izgradnja Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Lučko i Ježdovec 5.110.00,00 € te Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Lučko i Ježdovec - nastavak, I. i II. faza 3.320.000,00 €.
 

KARTA