Facebook Twitter Youtube
Izgradnja javnih kanala u Ulici Bukovački vijenac i odvojcima
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: U ulicama VII. i VIII. Bukovački ogranak ne postoji od strane Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. izgrađen i na održavanje preuzet sustav javne odvodnje. Interna kanalizacija dijela objekata i  oborinska odvodnja s prometnih površina priključena je neevidentiranim (od strane samih stanovnika izgrađenim) kanalima na javni kanal u ulici Bukovački vijenac II. odvojak, što opterećuje kanal i vjerojatni je uzrok problema u funkcioniranju krajnje uzvodne dionice. Kako bi se kanal u ulici Bukovački vijenac II. odvojak rasteretio, potrebno je izuzeti priključenja objekata sa javnog kanala koji je izgrađen u produžetku ulice VII. Bukovački ogranak.

Kako ulice VII. i VIII. Bukovački ogranak imaju izrazitiji pad prema istoku u njima do sada nije bilo planirane izgradnje javnog sustava odvodnje jer se na gravitacijski način ne mogu spojiti na javni kanal u ulici Bukovac. Stoga se predlaže vođenje kanala na način da se slijedi prirodni pad terena prema istoku i jugu do postojećeg kanalizacijskog sustava u ulici Kosa. Za tako planiranu izgradnju uvjet će biti riješeni imovinskopravni odnosi na parcelama do ulice Kosa.
Realizacijom projekta omogućiti će se  priključenje interne kanalizacije objekata kao i odvodnja oborinskih voda s prometnice na kanalizacijski sustav grada Zagreba s dovodom na Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda  i na taj način pozitivno utjecati na kvalitetu stanovanja i zaštitu okoliša. 

Projekt obuhvaća: izgradnju javnog kanala u koridoru ulice VIII. Bukovački ogranak te nastavno dolinom prema ulici Kosa, u dužini od oko 550 metara, prespajanje postojećeg kanala iz ulice VII. Bukovački ogranak, u dužini od oko 50 metara s priključenjem na projektirani kanal iz ulice VIII. Bukovački ogranak, čime će se rasteretiti kanal u ulici Bukovački vijenac II. odvojak te javni kanal u ulici VII. Bukovački ogranak s priključenjem na javni kanal u ulici Bukovac, u dužini od oko 70 metara, odnosno koliko to omogućuje pad terena.

U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa te će se po ishođenju građevinske dozvole planirati pokretanje postupka nabave za ugovaranje izvođenja radova, a što je po trenutnim projekcijama planirano u 2024. godini.

Procijenjena vrijednost radova iznosi 452.000,00 € (bez PDV-a).