Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda u Zagrebačkoj cesti do Bjelovarske ulice u Sesvetama

Rekonstrukcija magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda u Zagrebačkoj cesti do Bjelovarske ulice u Sesvetama

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Planirana vrijednost investicije: 45.000.000,00 kn (bez PDV-a). Predmet rekonstrukcije je magistralni vodoopskrbni cjevovod profila DN600 i DN700 u Zagrebačkoj cesti, od križanja sa postojećim potokom koji se nalazi cca 100,0 m zapadno od križanja Zagrebačke ceste i Brestovečke ulice na zapadu, do Trga Dragutina Domjanića na istočnom kraju, gdje se na Zagrebačku cestu nastavlja Bjelovarska ulica. Trasa predmetnog magistralnog cjevovoda se u najvećem dijelu nalazi na javno prometnoj površini (u nogostupu na južnoj strani Zagrebačke ceste), dok u manjem dijelu ulazi i u privatne čestice koje se nalaze južno od navedenog nogostupa. Na predmetnom cjevovodu se nalazi ukupno 10 zasunskih komora, koje će se u cijelosti rekonstruirati. Ukupna duljina postojećeg cjevovoda iznosi L≈1148 m.

Od postojećih komunalnih instalacija na predmetnom području nalaze se postojeći i projektirani vodoopskrbni cjevovod, kanalizacija, visokotlačni i niskotlačni plinovod, postojeća srednjonaponska i niskonaponska mreža, elektronička komunikacijska infrastruktura i javna rasvjeta. Rekonstrukcija predmetnog cjevovoda izvršiti će se bez iskopavanja, tkz. CIPP metodom (cured-inplace-pipe), uvlačenjem fleksibilne cijevi u postojeći cjevovod i njenim formiranjem i otvrdnjavanjem na mjestu ugradnje. Postojeći cjevovod će se tijekom izvođenja radova koristiti kao vodilica za novi cjevovod, te za vrijeme izvođenja radova predmetna dionica ne može biti u funkciji vodoopskrbe.

Rekonstrukcija predmetnog magistralnog cjevovoda izvest će se kroz sljedeće radove:
- rekonstrukcija, odnosno sanacija uvlačenjem PE cjevovoda u postojeći cjevovod postupkom potpunog prijanjanja;
- izgradnja novih zasunskih komora na mjestima postojećih;
- zamjena armature i fazonskih komada u zasunskim komorama;
- zamjena postojećih hidranata duž trase.

Izgradnja je planirana u okviru EU projekta „Projekt Zagreb“. Rekonstrukcijom cjevovoda omogućit će se poboljšanje pogonskih stanja, smanjenje gubitaka vode i smanjenje kvarova te će se time znatno doprinijeti sigurnosti vodoopskrbe na predmetnom području.