Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija javnih kanala u Gradišćanskoj ulici
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Prema postojećem stanju odvodnje u koridoru Gradišćanske ulice izgrađeni su kolektori i javni kanali iz Cankareve ulice. U prošlom su razdoblju bili u funkciji odvodnje industrijskih otpadnih voda (Pliva, Tvornica pamučne industrije). Dio prostora sjeverno od Gradišćanske prenamjenjen je u stambeno-poslovni, prema Urbanističkom planu uređenja Gradišćanska – Cankareva – Baruna Filipovića. Neki od kanala više nisu u funkciji, neki su rekonstruirani (kanal u Cankarevoj ulici) dok ostali ne zadovoljavaju uvjet funkcionalne odvodnje.

Izradom projektne dokumentacije i na temelju nje provedene rekonstrukcije javnih kanala poboljšati će se uvjeti funkcioniranja javne odvodnje, omogućiti priključenje svih objekata na tom prostoru na javni kanalizacijski sustav grada Zagreba s dovodom na Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda te pozitivno utjecati na kvalitetu stanovanja i zaštitu okoliša.

Ukupna planirana duljina iznosi 550 metara.

Izrađen je idejni projekt, u tijeku je ishođenje lokacijske dozvole te će se po ishođenju građevinske dozvole planirati izgradnja.