Facebook Twitter Youtube
Izgradnja javnog kanala u Ulici Podvinje
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Prema postojećem stanju odvodnje u ulici Podvinje ne postoji izgrađen sustav javne odvodnje. U ulici su izgrađene obiteljske kuće, a njihova odvodnja otpadnih voda riješena je putem sabirnih (septičkih) jama.

Na predmetnom području predviđen je razdjelni sustav odvodnje. Zapadno od ulice Podvinje prolazi potok Gudura na kojem je izgrađena taložnica. Oborinsku odvodnju iz ulice Podvinje potrebno je voditi na postojeću taložnicu, a fekalnu na postojeći javni kanal u ulici Črnomerec.

Izradom projekta javnog kanala i njegovom izgradnjom omogućiti će se priključenje interne kanalizacije postojećih objekata kao i oborinske odvodnje s novouređenih prometnica na kanalizacijski sustav grada Zagreba s dovodom na Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda,  postizanje primjerenog standarda življenja te pozitivno utjecati na zaštitu okoliša.

Ukupna planirana duljina fekalne kanalizacije iznosi 380 metara te oborinskog kanala 380 metara.

Izrađen je idejni projekt te će se po ishođenju građevinske dozvole planirati izgradnja.