Facebook Twitter Youtube
Izgradnja kolektora u Ulici Črnomerec od Ilice do Fraterščice i kanala uz potok
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Prema postojećem stanju odvodnje u koridoru ulice Črnomerec izgrađen je kolektor koji se nastavlja na sjever prateći trasu potoka Črnomerec do naselja Mikulići. Uz njega je u ulici u funkciji još jedan kanal. Na postojeće je kolektore i kanale spojena kanalizacijska mreža iz susjednih ulica. Uz ulicu se proteže otvoreno korito potoka Črnomerec, u jednom dijelu zatvoreno. Uređenje potoka Črnomerec i dijelom zatvaranje bilo je predmetom projekta uređenja korita vodotoka Črnomerec od Ilice do Fraterščice (Hrvatske vode).

Kolektor je izgrađen u svrhu prihvata dodatnih količina otpadnih voda velikog dijela uzvodnog sliva. Dijelom je položen u koritu potoka, a objekti izgrađeni uz zapadnu obalu potoka priključeni su na kanale u ulici Črnomerec pojedinačnim priključcima izvedenim ispod korita potoka i pristupnih mostova. Sve to onemogućuje održavanje funkcionalnosti sustava odvodnje te je nužna njegova rekonstrukcija. Propusna moć postojećeg kolektora mora se provjeriti i dokazati s obzirom na nastavnu izgradnju sustava odvodnje na slivu Velikog potoka. 

Za ranije izrađivanu projektnu dokumentaciju – Glavni i izvedbeni projekt kolektora “A“ u ulici Črnomerec i kanala uz korito potoka Črnomerec od Ilice do Fraterščice investitor Grad Zagreb nije ishodio građevinsku dozvolu. Izradom projektne dokumentacije i na temelju nje provedene izgradnje i rekonstrukcije kolektora i javnih kanala poboljšati će se uvjeti funkcioniranja javne odvodnje, omogućiti pristup javnim kanalima i njihovo održavanje, kao i priključenje svih objekata na tom prostoru na javni kanalizacijski sustav grada Zagreba te tako pozitivno utjecati na kvalitetu stanovanja i zaštitu okoliša.

Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija kolektora u duljini 1.300 metara, rekonstrukcija kanala u duljini 380 metara te izgradnja sekundarnih kanala u duljini cca 800 metara.

Ishođena je lokacijska dozvola te će se po ishođenju građevinske dozvole planirati izgradnja.