Facebook Twitter Youtube
Izgradnja dolinskog kanala Vrtlarska - Vinogradske stube
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je izgradnja dolinskog kanala Vrtlarska – Vinogradske stube. Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi  480 metara. Budućem dolinskom kanalu gravitira prostor između ulica Vrhovec i Vinogradi, koji se zbog konfiguracije terena ne može gravitacijski priključiti na postojeće kanale u tim ulicama, a zbog nepostojanja prirodnog recipijenta potrebno je u sustav javne kanalizacije grada Zagreba prihvatiti i oborinske vode koje dotiču u vododerinu na dnu udoline.

Za ranije izrađivanu projektnu dokumentaciju – Glavni projekt dolinskog kanala Vrtlarska – Vinogradske stube investitor Grad Zagreb nije ishodio građevinsku dozvolu, između ostalog i zbog neriješenih imovinskopravnih odnosa na trasi dolinskog kanala.
Izradom projektne dokumentacije i na temelju nje provedene izgradnje omogućiti će se priključenje otpadnih i oborinskih voda pripadnog područja između ulica Vrhovec i Vinogradi na sustav javne kanalizacije grada Zagreba gravitacijskim putem, s dovodom na Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda te tako pozitivno utjecati na kvalitetu stanovanja i zaštitu okoliša.

U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa. U 2023. godini predviđeno je pokretanje javne nabave za izvođenje radova.

Procijenjena vrijednost radova iznosi 200.000,00 € (bez PDV-a).