Kvaliteta vode


 

Hrvatska se nalazi među trideset vodom najbogatijih zemalja u svijetu. Zaštita okoliša i opskrba pitkom vodom postaju glavni problem i izazov za opstanak i razvoj civilizacije. Pitka voda postaje glavni resurs u 21. stoljeću zbog porasta broja ljudi i promijenjenog standarda .
Danas smo suočeni sa svakodnevnim usporedbama kako pitka voda postaje "nova nafta" te da će se oko iste voditi borbe. Zagreb ima dovoljno pitke vode za buduće naraštaje i nema pokazatelja da će se pojaviti nestašica.
Od početka zagrebačkog Vodovoda (1878.), građani ovog grada mogli su se pohvaliti da piju vodu koja je, zbog strukture tla savskog vodonosnika, izuzetno kvalitetna i istodobno bakteriološki i kemijski zdrava.
Prve analize vode iz Gradskog vodovoda pokazale su da je litra vode crpljena u ondašnjim uvjetima (1878.) sadržavala 0,674 grama ugljične kiseline i 0,171 grama vapna. Kasnije analize, koje su obuhvatile i mikrobiološke i kemijsko-fizikalne parametre, potvrdile su kvalitetu i zdravstvenu ispravnost zagrebačke vode. Tako je bilo više od pola stoljeća. Zagrepčani su pili vodu kakvu su i crpili iz savskog aluvija – bez ikakve dorade.

Nakon II. svjetskog rata, zbog nagle industrijalizacije i nemara, onečišćena su gotovo sva vodocrpilišta u samom gradu pa su tako do 1993. godine iz redovnog vodoopskrbnog sustava isključena 23 zdenca i 14 vodocrpilišta. U prvom redu zbog zagađenja metalima, organskim otapalima, nitratima, nitritima, amonijakom, toluenom i bakterijama.
Time je Zagreb izgubio oko 2.500 litara pitke vode u sekundi, što je gotovo 50 posto sadašnjeg vodoopskrbnog kapaciteta!
Od 1994. u svakodnevnim analizama (podzemne) vode iz vodocrpilišta, rezervoara i javnih izljeva nisu izolirani nikakvi patogeni mikroorganizmi, kao ni kancerogene ili toksične tvari. U tom se smislu može reći da Zagrepčani i dalje piju kvalitetnu i zdravstveno ispravnu vodu.

Način zahvata vode isti je kao i na početku zagrebačke javne vodoopskrbe: voda se zahvaća iz kopanih i bušenih zdenaca te pod tlakom transportira u vodospreme odakle dolazi u domove građana. Dodatna obrada zahvaćene podzemne vode provodi se samo na vodocrpilištu Petruševec i vodocrpilištu Sašnak, dok se na svim ostalim vodocrpilištima zahvaćena voda nakon preventivne dezinfekcije izravno isporučuje u vodoopskrbni sustav.

Zbog svega toga, danas je prvorazredna zadaća svih nas da zaštitimo od onečišćenja postojeća crpilišta pitke vode te ona buduća jer zagrebački vodonosnik je bogat i rezervama vode. Priroda nam je to blago dala, pa smo ga dužni sačuvati i za generacije koje dolaze.

Provjeru kvalitete vode u vodoopskrbnim sustavima Zagreba i Samobora provodi Služba kontrole kvalitete vode Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. sukladno „Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju“ (NN 56/13, NN 64/15) i „Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju“ (NN 125/13, NN 141/13, NN 128/15). Programom Službe godišnje se analizira cca 10 000 uzoraka vode u kojima se određuje cca 150 000 pokazatelja kvalitete vode. Kontrola kvalitete vode provodi se na zdencima vodocrpilišta, kaptažnim sustavima, zbirnim vodama vodocrpilišta, vodospremama, cca 3000 km vodoopskrbne mreže, prilivnim područjima vodocrpilišta, novoizgrađenim cjevovodima i ostalim vodoopskrbnim objektima te autocisternama koje se koriste za distribuciju vode za piće.  

Provjeru kvalitete vode u vodoopskrbnim sustavima Zagreba i Samobora pored Službe kontrole kvalitete vode provode i ovlašteni laboratoriji sljedećih institucija:
1.    Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo - provodi kontrolu kvalitete vode na svim izvorištima grada Zagreba i Samobora
2.    Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ - provodi kontrolu kvalitete vode na zbirnim hidrantima svih vodocrpilišta, vodospremama i u razvodnoj mreži grada Zagreba
3.    Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije - provodi kontrolu kvalitete vode u razvodnoj mreži kojom upravlja „Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.“ na području Zagrebačke županije (grad Samobor i okolica)

Učestalost kontrole kvalitete vode te vrste i opseg analiza definirani su „Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju“ (NN 125/13, NN 141/13, NN 128/15) i stanjem kvalitete vode na vodocrpilištima grada Zagreba i Samobora. Stoga se dinamika kontrole kvalitete vode kreće od dnevne do mjesečne ovisno o mjestu uzorkovanja vode.

Usporedbom izmjerenih vrijednosti svih pokazatelja kvalitete vode u 2017. godini sa maksimalno dopuštenim koncentracijama (MDK) koje su propisane „Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju“ (NN 125/13, NN 141/13 i NN 128/15), potvrđeno je da je kvaliteta zagrebačke vode i u 2017. godini bila sukladna važećim zakonodavnim normama. Odličnu kvalitetu zagrebačke vode potvrdili su i nalazi svih ovlaštenih institucija koje su tijekom 2017. godine provodile kontrolu zdravstvene ispravnosti vode u vodoopskrbnim sustavima Zagreba i Samobora.

Sve to zapravo i nema cijenu jer voda je dragocjenija i od zlata. Ona je sam život zato je čuvajmo od zagađenja jer time činimo najviše što možemo za sebe i za svoju djecu!