Zagrebački holding English Hrvatski Mapa weba Kontakti

Vodoopskrbni priključci

Za priključenje na komunalnu infrastrukturu (vodoopskrbni priključak) potrebno je ispuniti zahtjev za vodoopskrbni priključak, koji možete ovdje preuzeti. Ispunjeni zahtjev se, uz potrebnu dokumentaciju predaje na šalteru priključaka u  Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Eleonore Patačić 1B, Zagreb. Na zahtjevu je popis dokumentacije koju treba priložiti.

Cijena priključka ovisi o profilu priključka, duljini spojnog voda, vrsti (asfalt, makadam itd.), duljini i dubini prekopa, sanaciji prometnice itd. Cijena priključka formira se prema troškovniku koji izrađuje Odjel tehničke pripreme, a koji izlazi na teren po predanim zahtjevima.

Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine koja je stupila na snagu 02. kolovoza 2016. godine definirano je da Grad Zagreb u vidu financijske potpore građanima, za kategoriju kućanstva, nadoknađuje troškove izgradnje priključaka na komunalne vodne građevine (voda i kanalizacija). Pod navedenim troškovima uključeni su svi radovi koji se ugovaraju sa Vodoopskrbom i odvodnjom d.o.o., odnosno izvedba priključka - građevinski i montažni radovi uključujući i vodomjer. Troškove sanacije ceste i radova na internom dijelu instalacije, uključujući i vodomjerno okno, snosi podnositelj zahtjeva. Ova se Odluka odnosi na sve građane koji pripadaju jedinici lokalne samouprave Grad Zagreb.Zahtjev za vodoopskrbni priključak
Ispiši stranicu