Zagrebački holding English Hrvatski Mapa weba Kontakti

CIJENA VODNIH USLUGA

 Od 1. ožujka 2012. godine donesene su nove cijene vodnih usluga. Prema navedenom,  Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. izvršila je određene korekcije iz tri osnova, kako slijedi.
 
1. Usklađenje sa zakonskim propisima: Temeljem donesenih zakonskih propisa (Zakon o vodama čl.206, stavak 7., NN 153/09 i Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva, NN 112/10) isporučitelji vodnih usluga dužni su uskladiti odluke o cijeni vodnih usluga. Prema navedenim zakonskim odredbama isporučitelji vodnih usluga obvezni su utvrditi FIKSNI I VARIJABILNI dio cijena vodnih usluga. Fiksni dio plaćaju svi korisnici koji imaju priključak za vodu, bez obzira na potrošnju, dok se varijabilni dio cijene obračunava po utrošenim kubicima vode.
 
2. Korekcije cijena usluga opskrbe pitkom vodom i usluga odvodnje otpadnih voda: sredstva za kvalitetno održavanje sustava (preventivno, tekuće i investicijsko)
 
3. Korekcije cijena naknade za razvoj vodoopskrbe i naknade za razvoj odvodnje: Sukladno odredbama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09) uvedena je naknada za razvoj kao namjenski prihod za izgradnju vodnih građevina javne vodoopskrbe (vodospreme, precrpnice, vodocrpilišta, magistralni cjevovodi i mreža) i javne odvodnje (kolektori, crpne stanice, sabirni kanali i mreža), odnosno potrebna povećana ulaganja u komunalne vodne građevine. Naknadom za razvoj osigurava se ravnomjeran razvoj sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje na vodoopskrbnom području Grada Zagreba. Visina naknade za razvoj određuje se prema planu i programu gradnje komunalnih vodnih građevina i programu provođenja mjera zaštite i sanacije u zonama izvorišta.


Od 01.01.2013. godine Uredbom Vlade (NN 83/2012) o izmjenama i dopunama Uredbe o visini naknade za zaštitu voda i visini naknade za korištenje voda naknada se mijenja sa 0,80 kn na 1,35kn za korištenje voda te 0,90 kn na 1,35 kn za zaštitu voda. Spomenuta naknada prihod je Hrvatskih voda.

Naknada za zaštitu voda  umanjuje se te iznosi 0,405 kn za fizičke osobe i pravne priključene na CUPOVZ, temeljem donesenog Pravilnika o obračunu i plaćanju naknada za zaštitu voda (NN62/00) i Odluke o primjeni korekcijskog koeficijenta K2, na dijelu javnog sustava odvodnje otpadnih voda Grada Zagreba, od 23.01.2008. godine.

Od 01.11.2015. godine Odlukom o izmjenama Odluke o cijenama vodnih usluga umanjuje se iznos naknade usluga opskrbe pitkom vodom za kategorije KUĆANSTVA sa 4,68 kn na 4,21 kn te kategorije KUĆANSTVA - socijalno ugroženi sa 2,808 kn na 2,526 kn

Na našim stranicama možete dobiti informacije o strukturi cijene vode za Grad Zagreb, Samobor, Svetu Nedelju i Stupnik

STRUKTURA CIJENE ZA GRAD ZAGREB

STRUKTURA CIJENE ZA SAMOBOR

STRUKTURA CIJENE ZA SVETU NEDELJU

STRUKTURA CIJENE ZA STUPNIK

 
Ispiši stranicu