Zagrebački holding English Hrvatski Mapa weba Kontakti

Priključenje na komunalne vodne građevine uz financijsku pomoć Grada Zagreba

Poštovani korisnici,
Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine koja je stupila na snagu 02. kolovoza 2016. godine definirano je da Grad Zagreb u vidu financijske potpore građanima, za kategoriju kućanstva, nadoknađuje troškove izgradnje priključaka na komunalne vodne građevine. Pod navedenim troškovima uključeni su svi radovi koji se ugovaraju sa Vodoopskrbom i odvodnjom d.o.o., odnosno izvedba priključka - građevinski i montažni radovi uključujući i vodomjer. Troškove sanacije ceste i radova na internom dijelu instalacije, uključujući i šaht/vodomjerno okno, snosi podnositelj zahtjeva. Ova se Odluka odnosi na sve građane koji pripadaju jedinici lokalne samouprave Grad Zagreb.

Za sva pitanja građani se mogu obratiti u Vodoopskrbu i odvodnju d.o.o., šalter priključaka, E. Patačić 1b, mailom na vio.upiti@zgh.hr ili telefonom na Pozivni centar Zagrebačkog holdinga 072 500 400.

Kako bi započeo postupak priključenja na komunalne vodne građevine potrebno je predati Zahtjev za priključak (sa navedenom potrebnom dokumentacijom) koji je moguće preuzeti sa službene stranice www.vio.hr, ili osobno na šalteru priključaka na adresi E. Patačić 1b.

Zahtjev za vodoopskrbni priključak

Zahtjev za kanalski priključak
 
POZIVAMO VAS NA PREDAJU ZAHTJEVA KAKO BI ISPUNILI ZAKONSKU OBVEZU PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE!    

Ispiši stranicu